اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,411
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,589
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 115,234,049,452
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,497,775
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,448,985
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,448,985
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/27 3,497,775 3,448,985 0 0 96,263 0 62,852 33,411 115,234,049,452
  2 1396/08/26 3,489,087 3,440,423 0 0 96,263 0 62,852 33,411 114,947,970,524
  3 1396/08/25 3,489,198 3,440,534 0 0 96,263 0 62,852 33,411 114,951,675,782
  4 1396/08/24 3,489,308 3,440,645 0 0 96,263 0 62,852 33,411 114,955,383,314
  5 1396/08/23 3,481,442 3,432,659 0 0 96,263 0 62,852 33,411 114,688,556,690
  6 1396/08/22 3,471,062 3,422,628 0 0 96,263 0 62,852 33,411 114,353,415,425
  7 1396/08/21 3,458,859 3,410,629 0 0 96,263 0 62,852 33,411 113,952,510,003
  8 1396/08/20 3,451,563 3,403,440 0 0 96,263 0 62,852 33,411 113,712,325,120
  9 1396/08/19 3,457,788 3,409,577 0 0 96,263 0 62,852 33,411 113,917,385,288
  10 1396/08/18 3,457,900 3,409,689 0 0 96,263 0 62,852 33,411 113,921,124,820
  11 1396/08/17 3,458,012 3,409,801 0 0 96,263 0 62,852 33,411 113,924,866,515
  12 1396/08/16 3,455,232 3,407,063 0 0 96,263 58 62,852 33,411 113,833,370,978
  13 1396/08/15 3,450,879 3,403,533 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,912,845,264
  14 1396/08/14 3,456,720 3,408,877 0 0 96,263 0 62,794 33,469 114,091,719,344
  15 1396/08/13 3,455,047 3,407,225 0 0 96,263 0 62,794 33,469 114,036,398,343
  16 1396/08/12 3,446,900 3,398,930 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,758,801,129
  17 1396/08/11 3,447,001 3,399,032 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,762,188,488
  18 1396/08/10 3,447,103 3,399,133 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,765,578,284
  19 1396/08/09 3,441,955 3,394,131 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,598,163,122
  20 1396/08/08 3,427,811 3,380,656 0 0 96,263 0 62,794 33,469 113,147,166,065
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق