اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,510
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,490
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,963,707,178
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1-
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1-
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1-
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,963,707,178
  2 1396/06/27 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,994,648,170
  3 1396/06/26 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,243,005,903
  4 1396/06/25 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,978,019,001
  5 1396/06/24 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,868,268,794
  6 1396/06/23 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,869,898,607
  7 1396/06/22 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,871,532,454
  8 1396/06/21 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,018,198,862
  9 1396/06/20 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,965,632,369
  10 1396/06/19 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 105,920,985,353
  11 1396/06/18 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,026,905,867
  12 1396/06/17 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,028,293,553
  13 1396/06/16 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,029,685,367
  14 1396/06/15 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,031,081,302
  15 1396/06/14 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 107,467,468,681
  16 1396/06/13 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,636,314,139
  17 1396/06/12 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,383,347,963
  18 1396/06/11 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,661,040,187
  19 1396/06/10 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,519,757,899
  20 1396/06/09 1- 1- 0 0 96,193 0 62,683 33,510 106,521,670,679
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق