اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,490
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,510
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,134,016,328
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,031,981
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,975,336
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,975,336
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 4,031,981 3,975,336 0 0 96,479 0 62,989 33,490 133,134,016,328
  2 1396/10/25 4,004,303 3,948,331 0 0 96,479 0 62,989 33,490 132,229,598,187
  3 1396/10/24 3,982,491 3,926,834 0 0 96,479 0 62,989 33,490 131,509,686,133
  4 1396/10/23 3,956,888 3,901,600 0 0 96,479 0 62,989 33,490 130,664,578,435
  5 1396/10/22 3,920,174 3,865,413 0 0 96,479 0 62,989 33,490 129,452,682,033
  6 1396/10/21 3,920,304 3,865,542 0 0 96,479 0 62,989 33,490 129,457,012,869
  7 1396/10/20 3,920,433 3,865,672 0 0 96,479 22 62,989 33,490 129,461,345,425
  8 1396/10/19 3,919,623 3,864,762 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,515,910,676
  9 1396/10/18 3,924,180 3,869,257 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,666,526,969
  10 1396/10/17 3,911,669 3,856,926 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,253,305,420
  11 1396/10/16 3,916,729 3,861,915 0 0 96,479 0 62,967 33,512 129,420,497,230
  12 1396/10/15 3,884,364 3,830,016 0 0 96,479 0 62,967 33,512 128,351,483,763
  13 1396/10/14 3,884,509 3,830,160 0 0 96,479 0 62,967 33,512 128,356,321,327
  14 1396/10/13 3,884,653 3,830,304 0 0 96,479 14 62,967 33,512 128,361,160,425
  15 1396/10/12 3,898,299 3,843,780 0 0 96,479 38 62,953 33,526 128,866,552,965
  16 1396/10/11 3,897,868 3,843,416 0 0 96,479 0 62,915 33,564 129,000,422,128
  17 1396/10/10 3,850,448 3,796,676 0 38 96,479 0 62,915 33,564 127,431,624,019
  18 1396/10/09 3,938,935 3,884,161 0 0 96,441 0 62,915 33,526 130,220,396,368
  19 1396/10/08 3,986,206 3,930,759 0 0 96,441 0 62,915 33,526 131,782,640,919
  20 1396/10/07 3,986,351 3,930,904 0 0 96,441 0 62,915 33,526 131,787,479,760
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق