ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 53,602 52.86 92,709 81.71 98,089 84.96 103,346 87.02
اوراق 6,024 5.94 4,988 4.39 1,001 0.86 0 0
وجه نقد 1,860 1.83 3,013 2.65 5,099 4.41 5,945 5
سایر دارایی ها 4,916 4.84 13,021 11.47 11,635 10.07 9,833 8.28
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,330 25.96 31,201 27.5 33,655 29.15 36,417 30.66
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق