صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۲,۵۲۴ ۶۱ ۳۱۸,۱۸۵ ۸۹.۰۷ ۳۳۱,۴۷۴ ۸۳.۸۲ ۳۵۸,۳۱۷ ۸۶.۲۷
اوراق ۴,۸۷۳ ۳.۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۶۹۷ ۱.۹۹ ۱۳,۱۸۳ ۳.۶۹ ۱۰,۸۳۱ ۲.۷۳ ۲,۰۸۸ ۰.۵
سایر دارایی ها ۷,۷۰۵ ۵.۶۹ ۲۹,۹۵۶ ۸.۳۸ ۴۰,۹۳۶ ۱۰.۳۵ ۴۲,۲۸۰ ۱۰.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۴,۰۸۳ ۲۵.۱۹ ۵۹,۸۸۶ ۱۶.۷۶ ۶۳,۹۲۸ ۱۶.۱۶ ۷۰,۷۸۰ ۱۷.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد