ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 55,736 54.19 118,173 91.96 127,089 92.54 130,662 92.88
اوراق 5,825 5.66 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,840 1.78 1,240 0.96 1,433 1.04 2,771 1.97
سایر دارایی ها 5,061 4.92 9,324 7.25 9,003 6.55 7,445 5.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,684 25.94 37,044 28.82 38,724 28.19 40,746 28.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق