ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/27 112,300 91.69 % 0 0 % 522 0.43 % 9,835 8.03 % 34,596 28.25 %
2 1396/08/26 112,011 91.78 % 0 0 % 372 0.3 % 9,833 8.06 % 34,446 28.23 %
3 1396/08/25 112,011 91.78 % 0 0 % 372 0.3 % 9,831 8.06 % 34,446 28.23 %
4 1396/08/24 112,011 91.79 % 0 0 % 372 0.3 % 9,830 8.06 % 34,446 28.23 %
5 1396/08/23 112,286 92.22 % 0 0 % 372 0.31 % 9,284 7.63 % 34,552 28.38 %
6 1396/08/22 111,480 91.81 % 0 0 % 204 0.17 % 9,918 8.17 % 34,492 28.41 %
7 1396/08/21 111,009 91.73 % 0 0 % 204 0.17 % 10,026 8.28 % 34,604 28.59 %
8 1396/08/20 110,760 91.71 % 0 0 % 204 0.17 % 10,029 8.3 % 34,701 28.73 %
9 1396/08/19 110,961 91.57 % 0 0 % 401 0.33 % 10,028 8.28 % 35,005 28.89 %
10 1396/08/18 110,961 91.57 % 0 0 % 401 0.33 % 10,027 8.28 % 35,005 28.89 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق