صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۵۸,۳۱۷ ۸۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۸ ۰.۵ % ۵۴,۹۰۷ ۱۰.۱۸ % ۷۰,۷۸۰ ۱۷.۰۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۵۸,۳۱۷ ۸۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۸ ۰.۵ % ۵۴,۸۹۰ ۱۰.۱۸ % ۷۰,۷۸۰ ۱۷.۰۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۵۸,۳۱۷ ۸۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۸ ۰.۵ % ۵۴,۸۷۳ ۱۰.۱۸ % ۷۰,۷۸۰ ۱۷.۰۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۴۸,۷۱۸ ۸۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۵ ۱.۱۷ % ۵۱,۶۷۶ ۱۰.۴۶ % ۶۹,۳۳۹ ۱۷.۱۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۴۵,۳۸۳ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۳۹ ۱.۵۵ % ۵۱,۹۴۳ ۱۰.۵ % ۶۷,۳۲۳ ۱۶.۶۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۴۵,۳۸۳ ۸۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۳۹ ۱.۵۵ % ۵۱,۹۲۶ ۱۰.۵ % ۶۷,۳۲۳ ۱۶.۶۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳۴۰,۸۲۲ ۸۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۰ ۱.۵۳ % ۵۱,۸۹۲ ۱۰.۶۲ % ۶۵,۲۰۶ ۱۶.۳۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳۴۹,۷۶۸ ۸۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۰ ۱.۴۶ % ۶۳,۶۹۳ ۱۰.۰۹ % ۶۵,۱۰۴ ۱۵.۵۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳۴۹,۷۶۸ ۸۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۰ ۱.۴۶ % ۶۳,۶۷۶ ۱۰.۰۹ % ۶۵,۱۰۴ ۱۵.۵۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳۴۹,۷۶۸ ۸۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۰ ۱.۴۶ % ۶۳,۶۶۰ ۱۰.۰۹ % ۶۵,۱۰۴ ۱۵.۵۲ %