صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۰۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۴.۷۴۷ %۲.۴۴۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۰.۱۹۵ %۵.۹۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۲۶.۲۰۸ %۲۲.۸۶۵
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۸۸.۳۴۹ %۶۷.۳۹۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۴۴.۹۴۵ %۱۰۰.۳۳۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۱۸۱.۶۷۷ %۱۶۷۵.۹۰۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۰۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۳)% (۹۷.۴۶)%