صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۳ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۴ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۷ مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۹ کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۰ مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۱ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۲ نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۳ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۱۴ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۱۵ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۱۶ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۷ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۱۸ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۹ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۰ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۱ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۲۲ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۲۳ صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵تیر۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۲۴ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۵ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۶ صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۲۷ نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۸ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۹ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۳۰ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
۳۱ برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۳۲ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
۳۳ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۴/۰۶