صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱,۸۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۸,۱۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۴۵,۹۷۲,۷۹۳,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۶۲,۸۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۶۰۵,۰۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۶۰۵,۰۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۶,۹۶۲,۸۴۴ ۲۶,۶۰۵,۰۲۰ ۰ ۰ ۱۴۸,۲۰۷ ۰ ۸۶,۳۴۰ ۶۱,۸۶۷ ۱,۶۴۵,۹۷۲,۷۹۳,۳۶۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲۶,۸۵۷,۳۹۶ ۲۶,۵۲۰,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۴۸,۲۰۷ ۰ ۸۶,۳۴۰ ۶۱,۸۶۷ ۱,۶۴۰,۷۵۷,۴۱۳,۵۱۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲۶,۸۵۸,۴۱۹ ۲۶,۵۲۱,۷۴۳ ۰ ۸۷۱ ۱۴۸,۲۰۷ ۶۲ ۸۶,۳۴۰ ۶۱,۸۶۷ ۱,۶۴۰,۸۲۰,۶۹۳,۳۵۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲۶,۸۵۰,۹۴۳ ۲۶,۵۰۹,۸۰۷ ۰ ۷۹۹ ۱۴۷,۳۳۶ ۲۲ ۸۶,۲۷۸ ۶۱,۰۵۸ ۱,۶۱۸,۶۳۵,۷۶۶,۰۳۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲۶,۳۵۹,۸۴۵ ۲۶,۰۲۱,۶۷۴ ۰ ۶۸۵ ۱۴۶,۵۳۷ ۷۹ ۸۶,۲۵۶ ۶۰,۲۸۱ ۱,۵۶۸,۶۱۲,۵۳۹,۲۹۱
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۲۶,۷۳۵,۱۷۶ ۲۶,۳۸۸,۱۵۵ ۰ ۱,۵۹۲ ۱۴۵,۸۵۲ ۳۵ ۸۶,۱۷۷ ۵۹,۶۷۵ ۱,۵۷۴,۷۱۳,۱۵۶,۱۲۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲۶,۷۴۷,۷۵۰ ۲۶,۳۹۴,۹۸۰ ۰ ۵۰۵ ۱۴۴,۲۶۰ ۲۷ ۸۶,۱۴۲ ۵۸,۱۱۸ ۱,۵۳۴,۰۲۳,۴۷۵,۲۳۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۲۶,۲۰۸,۸۷۱ ۲۵,۸۷۱,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۴۳,۷۵۵ ۰ ۸۶,۱۱۵ ۵۷,۶۴۰ ۱,۴۹۱,۲۳۳,۷۶۴,۸۴۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۲۶,۱۶۲,۹۹۹ ۲۵,۸۳۰,۹۱۱ ۰ ۰ ۱۴۳,۷۵۵ ۰ ۸۶,۱۱۵ ۵۷,۶۴۰ ۱,۴۸۸,۸۹۳,۶۹۷,۵۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۲۶,۱۶۴,۰۰۲ ۲۵,۸۳۱,۹۱۳ ۰ ۱,۲۰۵ ۱۴۳,۷۵۵ ۳۶ ۸۶,۱۱۵ ۵۷,۶۴۰ ۱,۴۸۸,۹۵۱,۴۸۹,۵۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲۶,۱۶۴,۶۷۰ ۲۵,۸۲۵,۷۰۷ ۰ ۰ ۱۴۲,۵۵۰ ۰ ۸۶,۰۷۹ ۵۶,۴۷۱ ۱,۴۵۸,۴۰۳,۵۱۲,۸۰۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۵,۵۸۵,۰۱۶ ۲۵,۲۶۰,۶۴۵ ۰ ۱,۰۹۲ ۱۴۲,۵۵۰ ۰ ۸۶,۰۷۹ ۵۶,۴۷۱ ۱,۴۲۶,۴۹۳,۸۷۸,۷۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۵,۵۸۵,۹۹۶ ۲۵,۲۵۵,۲۲۹ ۰ ۱,۴۴۹ ۱۴۱,۴۵۸ ۱۶ ۸۶,۰۷۹ ۵۵,۳۷۹ ۱,۳۹۸,۶۰۹,۳۱۷,۹۹۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۵,۹۹۷,۶۸۱ ۲۵,۶۶۳,۹۸۷ ۰ ۴,۹۴۰ ۱۴۰,۰۰۹ ۴۹ ۸۶,۰۶۳ ۵۳,۹۴۶ ۱,۳۸۴,۴۶۹,۴۵۴,۸۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۵,۹۲۳,۳۸۳ ۲۵,۵۶۶,۳۲۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۶۹ ۰ ۸۶,۰۱۴ ۴۹,۰۵۵ ۱,۲۵۴,۱۵۵,۹۸۰,۹۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۵,۶۱۳,۸۴۳ ۲۵,۲۸۰,۰۲۶ ۰ ۰ ۱۳۵,۰۶۹ ۰ ۸۶,۰۱۴ ۴۹,۰۵۵ ۱,۲۴۰,۱۱۱,۶۹۲,۱۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۵,۶۱۴,۸۵۱ ۲۵,۲۸۱,۰۳۴ ۰ ۴۵۹ ۱۳۵,۰۶۹ ۵۹۳ ۸۶,۰۱۴ ۴۹,۰۵۵ ۱,۲۴۰,۱۶۱,۱۲۶,۵۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲۵,۶۱۱,۶۰۳ ۲۵,۲۷۸,۶۹۶ ۰ ۹۹۶ ۱۳۴,۶۱۰ ۰ ۸۵,۴۲۱ ۴۹,۱۸۹ ۱,۲۴۳,۴۳۳,۷۹۵,۵۱۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۵,۱۵۵,۸۱۱ ۲۴,۸۲۸,۱۲۸ ۰ ۶۷۳ ۱۳۳,۶۱۴ ۱۳ ۸۵,۴۲۱ ۴۸,۱۹۳ ۱,۱۹۶,۵۴۱,۹۷۰,۲۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۵,۱۳۱,۶۱۹ ۲۴,۷۹۹,۷۵۰ ۰ ۸۳۰ ۱۳۲,۹۴۱ ۹ ۸۵,۴۰۸ ۴۷,۵۳۳ ۱,۱۷۸,۸۰۶,۵۲۵,۸۱۰