اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,523
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,477
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 132,730,961,653
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,015,967
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,959,400
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,959,400
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 4,015,967 3,959,400 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,730,961,653
  2 1396/11/28 4,027,989 3,971,340 0 0 96,548 0 63,025 33,523 133,131,236,366
  3 1396/11/27 4,018,640 3,962,154 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,823,285,628
  4 1396/11/26 4,018,790 3,962,304 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,828,311,196
  5 1396/11/25 4,018,940 3,962,454 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,833,338,224
  6 1396/11/24 3,998,763 3,942,626 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,168,663,048
  7 1396/11/23 3,979,358 3,923,241 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,518,818,749
  8 1396/11/22 3,971,788 3,915,783 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,268,794,450
  9 1396/11/21 3,971,935 3,915,930 0 0 96,548 0 63,025 33,523 131,273,712,787
  10 1396/11/20 4,019,051 3,962,037 0 0 96,548 0 63,025 33,523 132,819,364,111
  11 1396/11/19 4,019,200 3,962,186 0 0 96,548 26 63,025 33,523 132,824,350,321
  12 1396/11/18 4,019,290 3,962,320 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,931,869,618
  13 1396/11/17 4,008,328 3,951,567 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,571,133,580
  14 1396/11/16 4,020,231 3,963,199 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,961,364,180
  15 1396/11/15 3,994,087 3,937,431 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,096,871,491
  16 1396/11/14 3,982,349 3,925,626 0 0 96,548 0 62,999 33,549 131,700,843,341
  17 1396/11/13 4,001,545 3,944,550 0 0 96,548 0 62,999 33,549 132,335,691,704
  18 1396/11/12 4,001,693 3,944,698 0 0 96,548 10 62,999 33,549 132,340,658,525
  19 1396/11/11 4,001,824 3,944,846 0 0 96,548 0 62,989 33,559 132,385,075,501
  20 1396/11/10 4,024,234 3,966,936 0 0 96,548 0 62,989 33,559 133,126,420,665
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق