صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۰,۴۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۵۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۵۷,۲۸۵,۳۷۳,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۴۶۷,۸۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۲,۰۸۳,۶۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۲,۰۸۳,۶۱۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۵۲,۴۶۷,۸۱۸ ۵۲,۰۸۳,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۶۹,۴۱۱ ۰ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۳۵۷,۲۸۵,۳۷۳,۵۸۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۵۴,۱۲۲,۴۸۲ ۵۳,۷۲۵,۵۲۶ ۰ ۰ ۲۶۹,۴۱۱ ۰ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۶۲۰,۷۴۴,۲۲۶,۰۵۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵۴,۱۲۴,۵۶۹ ۵۳,۷۲۷,۶۱۳ ۰ ۲,۰۸۵ ۲۶۹,۴۱۱ ۴۵۸ ۱۰۸,۹۵۲ ۱۶۰,۴۵۹ ۸,۶۲۱,۰۷۹,۰۰۹,۹۹۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۵۴,۱۲۳,۵۲۴ ۵۳,۷۲۲,۵۰۱ ۰ ۰ ۲۶۷,۳۲۶ ۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۵۳۲,۸۵۲,۳۵۴,۸۷۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۴,۹۸۳,۸۲۱ ۵۴,۵۷۶,۱۵۹ ۰ ۰ ۲۶۷,۳۲۶ ۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۶۶۸,۴۴۰,۴۱۲,۸۸۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۴,۹۸۵,۹۶۰ ۵۴,۵۷۸,۲۹۸ ۰ ۹۹۴ ۲۶۷,۳۲۶ ۱۱۰ ۱۰۸,۴۹۴ ۱۵۸,۸۳۲ ۸,۶۶۸,۷۸۰,۱۴۹,۴۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۴,۹۷۸,۶۹۶ ۵۴,۵۶۸,۷۴۷ ۰ ۷۳۳ ۲۶۶,۳۳۲ ۳۰۵ ۱۰۸,۳۸۴ ۱۵۷,۹۴۸ ۸,۶۱۹,۰۲۴,۴۹۸,۳۶۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۵,۲۶۶,۷۶۰ ۵۴,۸۵۳,۹۲۲ ۰ ۸۳۷ ۲۶۵,۵۹۹ ۲,۰۱۶ ۱۰۸,۰۷۹ ۱۵۷,۵۲۰ ۸,۶۴۰,۵۸۹,۷۴۷,۱۶۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۴,۵۹۳,۳۰۹ ۵۴,۱۸۸,۴۷۷ ۰ ۲,۰۰۱ ۲۶۴,۷۶۲ ۵,۴۷۱ ۱۰۶,۰۶۳ ۱۵۸,۶۹۹ ۸,۵۹۹,۶۵۷,۰۸۳,۳۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵۲,۹۷۰,۱۷۹ ۵۲,۵۸۷,۳۶۲ ۰ ۲,۷۴۵ ۲۶۲,۷۶۱ ۳۵۱ ۱۰۰,۵۹۲ ۱۶۲,۱۶۹ ۸,۵۲۸,۰۳۹,۹۱۱,۶۲۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۵۳,۴۵۳,۳۸۰ ۵۳,۰۶۱,۰۲۰ ۰ ۰ ۲۶۰,۰۱۶ ۰ ۱۰۰,۲۴۱ ۱۵۹,۷۷۵ ۸,۴۷۷,۸۲۴,۵۵۰,۰۱۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۵۴,۹۴۰,۲۵۴ ۵۴,۵۳۸,۳۶۴ ۰ ۰ ۲۶۰,۰۱۶ ۰ ۱۰۰,۲۴۱ ۱۵۹,۷۷۵ ۸,۷۱۳,۸۶۷,۰۹۶,۸۱۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۵۴,۹۴۲,۳۹۶ ۵۴,۵۴۰,۵۰۶ ۰ ۳,۹۵۴ ۲۶۰,۰۱۶ ۵۷۴ ۱۰۰,۲۴۱ ۱۵۹,۷۷۵ ۸,۷۱۴,۲۰۹,۴۱۵,۴۸۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۵۴,۹۴۰,۰۲۴ ۵۴,۵۲۹,۴۴۸ ۰ ۳,۴۹۲ ۲۵۶,۰۶۲ ۸۶ ۹۹,۶۶۷ ۱۵۶,۳۹۵ ۸,۵۲۸,۱۳۳,۰۶۳,۴۹۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۵۵,۱۷۷,۲۷۹ ۵۴,۷۵۵,۹۷۴ ۰ ۲,۵۹۱ ۲۵۲,۵۷۰ ۲۴۹ ۹۹,۵۸۱ ۱۵۲,۹۸۹ ۸,۳۷۷,۰۶۱,۶۶۸,۹۷۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۵۶,۸۷۶,۴۵۹ ۵۶,۴۴۰,۵۸۷ ۰ ۳,۴۰۸ ۲۴۹,۹۷۹ ۵۰۱ ۹۹,۳۳۲ ۱۵۰,۶۴۷ ۸,۵۰۲,۶۰۵,۰۶۵,۳۵۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۵۶,۸۸۵,۳۷۵ ۵۶,۴۴۰,۵۸۸ ۰ ۲,۰۴۷ ۲۴۶,۵۷۱ ۳۲۴ ۹۸,۸۳۱ ۱۴۷,۷۴۰ ۸,۳۳۸,۵۳۲,۵۰۲,۹۴۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۵۵,۶۳۳,۳۴۶ ۵۵,۱۹۶,۷۷۷ ۰ ۰ ۲۴۴,۵۲۴ ۰ ۹۸,۵۰۷ ۱۴۶,۰۱۷ ۸,۰۵۹,۶۶۷,۸۱۷,۸۱۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۵۳,۴۴۹,۰۷۴ ۵۳,۰۳۶,۳۷۹ ۰ ۰ ۲۴۴,۵۲۴ ۰ ۹۸,۵۰۷ ۱۴۶,۰۱۷ ۷,۷۴۴,۲۱۲,۹۷۶,۵۲۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۵۳,۴۵۱,۲۱۳ ۵۳,۰۳۸,۵۱۸ ۰ ۳,۸۵۰ ۲۴۴,۵۲۴ ۱,۸۱۸ ۹۸,۵۰۷ ۱۴۶,۰۱۷ ۷,۷۴۴,۵۲۵,۳۱۷,۴۲۹