اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,363
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,637
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 125,861,366,163
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,823,711
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,772,483
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,772,483
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 3,823,711 3,772,483 0 0 96,756 0 63,393 33,363 125,861,366,163
  2 1397/02/29 3,814,957 3,764,294 0 0 96,756 0 63,393 33,363 125,588,146,606
  3 1397/02/28 3,797,456 3,747,044 0 0 96,756 0 63,393 33,363 125,012,625,946
  4 1397/02/27 3,797,551 3,747,140 1- 0 96,756 0 63,393 33,363 125,015,815,170
  5 1397/02/26 3,797,647 3,747,235 0 0 96,756 0 63,393 33,363 125,018,990,851
  6 1397/02/25 3,790,402 3,739,901 0 0 96,756 0 63,393 33,363 124,774,329,015
  7 1397/02/24 3,794,508 3,742,937 0 0 96,756 0 63,393 33,363 124,875,620,613
  8 1397/02/23 3,760,992 3,709,903 0 0 96,756 0 63,393 33,363 123,773,490,678
  9 1397/02/22 3,750,367 3,699,432 0 0 96,756 0 63,393 33,363 123,424,133,811
  10 1397/02/21 3,731,935 3,681,306 0 0 96,756 0 63,393 33,363 122,819,406,900
  11 1397/02/20 3,732,065 3,681,436 0 0 96,756 16 63,393 33,363 122,823,743,015
  12 1397/02/19 3,732,163 3,681,558 0 0 96,756 0 63,377 33,379 122,886,727,690
  13 1397/02/18 3,750,353 3,698,496 0 0 96,756 0 63,377 33,379 123,452,093,288
  14 1397/02/17 3,723,359 3,671,889 0 0 96,756 35 63,377 33,379 122,563,994,467
  15 1397/02/16 3,694,277 3,643,278 0 1 96,756 1 63,342 33,414 121,736,499,130
  16 1397/02/15 3,693,820 3,642,829 0 0 96,755 0 63,341 33,414 121,721,490,596
  17 1397/02/14 3,723,946 3,672,527 0 0 96,755 0 63,341 33,414 122,713,806,993
  18 1397/02/13 3,724,092 3,672,672 0 0 96,755 0 63,341 33,414 122,718,663,522
  19 1397/02/12 3,724,237 3,672,817 0 0 96,755 16 63,341 33,414 122,723,521,075
  20 1397/02/11 3,724,349 3,672,954 0 0 96,755 0 63,325 33,430 122,786,853,253
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق