صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۱۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۸۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۶,۹۰۱,۷۲۴,۳۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۸۵,۵۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۶۴,۲۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۶۴,۲۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۵,۸۸۵,۵۹۳ ۱۵,۶۶۴,۲۴۵ ۰ ۱۰ ۱۱۵,۴۸۱ ۱۸ ۷۷,۳۷۵ ۳۸,۱۰۶ ۵۹۶,۹۰۱,۷۲۴,۳۷۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۵,۷۸۶,۵۵۲ ۱۵,۵۶۷,۸۸۶ ۰ ۳۵ ۱۱۵,۴۷۱ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۱۱۴ ۵۹۳,۳۵۴,۳۹۱,۰۶۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۵,۸۹۷,۰۳۰ ۱۵,۶۷۶,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۳۶ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۷۹ ۵۹۶,۹۴۸,۸۰۹,۸۸۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۵,۷۸۴,۳۲۷ ۱۵,۵۶۵,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۳۶ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۷۹ ۵۹۲,۷۱۸,۷۶۵,۴۶۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۵,۷۸۴,۸۹۲ ۱۵,۵۶۶,۰۶۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۴۳۶ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۷۹ ۵۹۲,۷۴۰,۲۷۳,۲۳۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۵,۷۸۵,۴۵۷ ۱۵,۵۶۶,۶۳۲ ۰ ۱۹ ۱۱۵,۴۳۶ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۷۹ ۵۹۲,۷۶۱,۷۸۶,۰۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۵,۷۸۶,۰۲۲ ۱۵,۵۶۷,۰۸۸ ۰ ۱ ۱۱۵,۴۱۷ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۶۰ ۵۹۲,۴۸۳,۳۷۰,۶۴۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۵,۷۵۳,۵۱۱ ۱۵,۵۳۵,۰۲۴ ۰ ۱۰۵ ۱۱۵,۴۱۶ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۸,۰۵۹ ۵۹۱,۲۴۷,۴۶۲,۵۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۵,۹۸۹,۹۲۴ ۱۵,۷۶۷,۴۴۹ ۰ ۱۰ ۱۱۵,۳۱۱ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۷,۹۵۴ ۵۹۸,۴۳۷,۷۶۰,۲۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۵,۹۷۱,۶۱۵ ۱۵,۷۴۸,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۰۱ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۷,۹۴۴ ۵۹۷,۵۷۷,۹۹۷,۹۹۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۵,۹۴۵,۴۳۲ ۱۵,۷۲۳,۱۴۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۰۱ ۰ ۷۷,۳۵۷ ۳۷,۹۴۴ ۵۹۶,۵۹۸,۹۶۹,۹۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۵,۹۴۶,۰۰۷ ۱۵,۷۲۳,۷۱۹ ۰ ۹۷ ۱۱۵,۳۰۱ ۴ ۷۷,۳۵۷ ۳۷,۹۴۴ ۵۹۶,۶۲۰,۷۸۰,۲۸۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۵,۹۴۶,۵۳۳ ۱۵,۷۲۳,۶۹۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۲۰۴ ۰ ۷۷,۳۵۳ ۳۷,۸۵۱ ۵۹۵,۱۵۷,۷۲۹,۶۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۵,۵۲۰,۹۲۶ ۱۵,۳۰۱,۹۷۹ ۰ ۳۱ ۱۱۵,۲۰۴ ۶۴ ۷۷,۳۵۳ ۳۷,۸۵۱ ۵۷۹,۱۹۵,۲۱۱,۳۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۵,۵۲۱,۰۰۷ ۱۵,۳۰۲,۲۵۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۱۷۳ ۰ ۷۷,۲۸۹ ۳۷,۸۸۴ ۵۷۹,۷۱۰,۴۴۹,۴۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۵,۱۶۳,۹۶۲ ۱۴,۹۴۹,۳۸۷ ۰ ۱۱ ۱۱۵,۱۷۳ ۴۶ ۷۷,۲۸۹ ۳۷,۸۸۴ ۵۶۶,۳۴۲,۵۸۹,۲۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۵,۱۶۴,۱۸۵ ۱۴,۹۴۹,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۱۶۲ ۰ ۷۷,۲۴۳ ۳۷,۹۱۹ ۵۶۶,۸۸۱,۷۹۵,۵۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۵,۲۷۶,۰۷۵ ۱۵,۰۶۰,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۱۶۲ ۰ ۷۷,۲۴۳ ۳۷,۹۱۹ ۵۷۱,۰۷۰,۸۹۷,۲۱۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۵,۲۷۶,۶۳۰ ۱۵,۰۶۰,۸۳۸ ۰ ۱ ۱۱۵,۱۶۲ ۵ ۷۷,۲۴۳ ۳۷,۹۱۹ ۵۷۱,۰۹۱,۹۲۲,۱۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۵,۲۷۷,۰۹۶ ۱۵,۰۶۱,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۱۶۱ ۷۰ ۷۷,۲۳۸ ۳۷,۹۲۳ ۵۷۱,۱۷۰,۷۳۱,۲۴۲