اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,387
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,613
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 125,581,325,950
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,814,087
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,761,384
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,761,384
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران , ,نوشین ناصری ,نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/01 3,814,087 3,761,384 0 0 96,687 0 63,300 33,387 125,581,325,950
  2 1397/01/31 3,821,034 3,768,234 0 0 96,687 0 63,300 33,387 125,810,043,412
  3 1397/01/30 3,821,180 3,768,381 0 0 96,687 0 63,300 33,387 125,814,924,764
  4 1397/01/29 3,821,326 3,768,527 0 0 96,687 63 63,300 33,387 125,819,807,223
  5 1397/01/28 3,815,577 3,762,961 0 0 96,687 0 63,237 33,450 125,871,038,109
  6 1397/01/27 3,802,632 3,750,204 0 0 96,687 0 63,237 33,450 125,444,314,392
  7 1397/01/26 3,823,839 3,771,050 0 0 96,687 0 63,237 33,450 126,141,608,475
  8 1397/01/25 3,849,020 3,795,894 0 0 96,687 0 63,237 33,450 126,972,649,073
  9 1397/01/24 3,849,177 3,796,051 0 0 96,687 0 63,237 33,450 126,977,906,019
  10 1397/01/23 3,849,334 3,796,208 0 0 96,687 0 63,237 33,450 126,983,164,243
  11 1397/01/22 3,849,491 3,796,365 0 0 96,687 25 63,237 33,450 126,988,423,866
  12 1397/01/21 3,890,190 3,835,580 0 0 96,687 15 63,212 33,475 128,396,029,552
  13 1397/01/20 3,909,355 3,853,239 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,044,962,592
  14 1397/01/19 3,872,680 3,818,093 0 0 96,687 0 63,197 33,490 127,867,929,581
  15 1397/01/18 3,902,984 3,847,749 0 0 96,687 0 63,197 33,490 128,861,123,489
  16 1397/01/17 3,928,058 3,872,466 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,688,878,696
  17 1397/01/16 3,928,181 3,872,590 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,693,028,513
  18 1397/01/15 3,928,305 3,872,714 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,697,180,457
  19 1397/01/14 3,930,029 3,874,415 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,754,142,352
  20 1397/01/13 3,923,934 3,868,409 0 0 96,687 0 63,197 33,490 129,553,002,703
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi