صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۹۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۰,۰۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۰۶,۲۰۶,۶۵۱,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۲۰,۵۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۶۷۱,۵۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۷۱,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷,۹۲۰,۵۶۸ ۱۷,۶۷۱,۵۱۲ ۰ ۰ ۱۱۸,۷۷۴ ۰ ۷۸,۸۱۱ ۳۹,۹۶۳ ۷۰۶,۲۰۶,۶۵۱,۰۰۳
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۷,۶۷۲,۱۲۹ ۱۷,۴۲۸,۱۲۳ ۰ ۰ ۱۱۸,۷۷۴ ۰ ۷۸,۸۱۱ ۳۹,۹۶۳ ۶۹۶,۴۸۰,۰۸۹,۷۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۷,۶۷۲,۷۹۵ ۱۷,۴۲۸,۷۹۰ ۰ ۸۷۳ ۱۱۸,۷۷۴ ۱۷ ۷۸,۸۱۱ ۳۹,۹۶۳ ۶۹۶,۵۰۶,۷۱۸,۸۹۳
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷,۶۷۳,۲۸۵ ۱۷,۴۲۳,۹۳۸ ۰ ۱,۳۵۲ ۱۱۷,۹۰۱ ۱۳ ۷۸,۷۹۴ ۳۹,۱۰۷ ۶۸۱,۳۹۷,۹۴۸,۷۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۷,۴۲۴,۸۴۵ ۱۷,۱۷۰,۹۱۵ ۰ ۲۵۷ ۱۱۶,۵۴۹ ۸۲۲ ۷۸,۷۸۱ ۳۷,۷۶۸ ۶۴۸,۵۱۱,۱۲۳,۳۲۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷,۲۴۸,۶۸۵ ۱۷,۰۰۲,۳۲۵ ۰ ۹۸ ۱۱۶,۲۹۲ ۲۹ ۷۷,۹۵۹ ۳۸,۳۳۳ ۶۵۱,۷۵۰,۱۳۱,۱۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷,۱۹۴,۴۹۷ ۱۶,۹۴۸,۶۰۴ ۰ ۱۴۷ ۱۱۶,۱۹۴ ۰ ۷۷,۹۳۰ ۳۸,۲۶۴ ۶۴۸,۵۲۱,۳۹۴,۰۴۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۶,۹۴۵,۱۵۴ ۱۶,۷۰۱,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۴۷ ۰ ۷۷,۹۳۰ ۳۸,۱۱۷ ۶۳۶,۶۲۷,۶۰۲,۵۷۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۶,۶۸۲,۲۰۹ ۱۶,۴۴۲,۸۰۰ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۴۷ ۰ ۷۷,۹۳۰ ۳۸,۱۱۷ ۶۲۶,۷۵۰,۲۱۲,۶۱۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۶,۶۸۲,۸۵۴ ۱۶,۴۴۳,۴۴۵ ۰ ۳۸ ۱۱۶,۰۴۷ ۹ ۷۷,۹۳۰ ۳۸,۱۱۷ ۶۲۶,۷۷۴,۸۱۰,۰۴۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶,۶۸۳,۴۴۳ ۱۶,۴۴۳,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۰۹ ۰ ۷۷,۹۲۱ ۳۸,۰۸۸ ۶۲۶,۳۱۳,۴۳۴,۴۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۶,۶۷۰,۳۰۱ ۱۶,۴۳۱,۰۳۸ ۰ ۰ ۱۱۶,۰۰۹ ۴ ۷۷,۹۲۱ ۳۸,۰۸۸ ۶۲۵,۸۲۵,۳۶۴,۸۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۶,۵۹۴,۰۴۹ ۱۶,۳۵۸,۲۰۸ ۰ ۱۳۱ ۱۱۶,۰۰۹ ۲ ۷۷,۹۱۷ ۳۸,۰۹۲ ۶۲۳,۱۱۶,۸۴۱,۶۵۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۶,۲۶۸,۲۸۵ ۱۶,۰۳۶,۲۰۱ ۰ ۳۰ ۱۱۵,۸۷۸ ۰ ۷۷,۹۱۵ ۳۷,۹۶۳ ۶۰۸,۷۸۲,۲۸۷,۶۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶,۱۸۸,۲۷۰ ۱۵,۹۵۹,۹۲۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۴۸ ۰ ۷۷,۹۱۵ ۳۷,۹۳۳ ۶۰۵,۴۰۷,۹۶۶,۰۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۶,۱۵۶,۵۵۸ ۱۵,۹۲۸,۶۵۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۴۸ ۰ ۷۷,۹۱۵ ۳۷,۹۳۳ ۶۰۴,۲۲۱,۷۳۴,۷۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶,۱۵۷,۱۴۹ ۱۵,۹۲۹,۲۴۷ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۴۸ ۰ ۷۷,۹۱۵ ۳۷,۹۳۳ ۶۰۴,۲۴۴,۱۳۸,۸۲۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۶,۱۵۷,۷۳۴ ۱۵,۹۲۹,۸۳۲ ۰ ۱۷ ۱۱۵,۸۴۸ ۱۸۷ ۷۷,۹۱۵ ۳۷,۹۳۳ ۶۰۴,۲۶۶,۳۳۳,۵۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۶,۰۲۰,۴۰۶ ۱۵,۷۹۵,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۸۳۱ ۵۸ ۷۷,۷۲۸ ۳۸,۱۰۳ ۶۰۱,۸۶۰,۰۸۰,۸۹۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۵,۷۲۲,۳۲۹ ۱۵,۵۰۳,۸۱۳ ۰ ۳۰ ۱۱۵,۸۳۱ ۰ ۷۷,۶۷۰ ۳۸,۱۶۱ ۵۹۱,۶۴۰,۹۹۰,۳۶۷