صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۴۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۵۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۱,۱۷۷,۹۹۴,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۴۶۱,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۲۸,۹۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۲۸,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶,۴۶۱,۸۸۷ ۱۶,۲۲۸,۹۰۳ ۰ ۱۰۷ ۱۰۶,۳۴۳ ۰ ۷۴,۸۴۵ ۳۱,۴۹۸ ۵۱۱,۱۷۷,۹۹۴,۰۰۱
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۶,۰۸۷,۳۱۱ ۱۵,۸۶۱,۹۶۹ ۰ ۴۰ ۱۰۶,۲۳۶ ۲۴ ۷۴,۸۴۵ ۳۱,۳۹۱ ۴۹۷,۹۲۳,۰۶۵,۷۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۶,۰۸۳,۹۳۴ ۱۵,۸۶۱,۹۲۲ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۹۶ ۰ ۷۴,۸۲۱ ۳۱,۳۷۵ ۴۹۷,۶۶۷,۸۱۰,۵۳۸
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۵,۸۲۴,۸۸۲ ۱۵,۶۱۰,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۰۶,۱۹۶ ۰ ۷۴,۸۲۱ ۳۱,۳۷۵ ۴۸۹,۷۹۱,۷۰۰,۹۶۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۵,۸۲۵,۳۲۷ ۱۵,۶۱۱,۳۳۶ ۰ ۸۵۷ ۱۰۶,۱۹۶ ۵۴ ۷۴,۸۲۱ ۳۱,۳۷۵ ۴۸۹,۸۰۵,۶۶۶,۲۷۱
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۵,۸۲۵,۳۹۳ ۱۵,۶۰۵,۷۸۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۳۳۹ ۰ ۷۴,۷۶۷ ۳۰,۵۷۲ ۴۷۷,۰۹۹,۹۵۱,۷۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۵,۵۵۰,۴۴۸ ۱۵,۳۳۴,۵۸۶ ۰ ۰ ۱۰۵,۳۳۹ ۰ ۷۴,۷۶۷ ۳۰,۵۷۲ ۴۶۸,۸۰۸,۹۶۳,۹۶۹
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۵,۵۵۰,۸۸۲ ۱۵,۳۳۵,۰۲۰ ۰ ۱۴۷ ۱۰۵,۳۳۹ ۱۰۰ ۷۴,۷۶۷ ۳۰,۵۷۲ ۴۶۸,۸۲۲,۲۲۴,۸۶۲
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵,۵۵۰,۶۰۹ ۱۵,۳۳۴,۴۱۵ ۰ ۱۳۴ ۱۰۵,۱۹۲ ۳ ۷۴,۶۶۷ ۳۰,۵۲۵ ۴۶۸,۰۸۳,۰۰۵,۳۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵,۳۸۹,۲۰۰ ۱۵,۱۷۴,۸۱۷ ۰ ۰ ۱۰۵,۰۵۸ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۳۰,۳۹۴ ۴۶۱,۲۲۳,۳۹۵,۷۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۴,۹۸۶,۰۴۰ ۱۴,۷۷۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۱۰۵,۰۵۸ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۳۰,۳۹۴ ۴۴۹,۱۶۸,۹۶۸,۴۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۴,۹۸۶,۴۵۱ ۱۴,۷۷۸,۶۲۳ ۰ ۷ ۱۰۵,۰۵۸ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۳۰,۳۹۴ ۴۴۹,۱۸۱,۴۶۱,۷۲۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۴,۹۸۶,۸۶۲ ۱۴,۷۷۸,۹۸۶ ۰ ۷۶ ۱۰۵,۰۵۱ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۳۰,۳۸۷ ۴۴۹,۰۸۹,۰۴۴,۰۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۴,۶۵۲,۳۵۲ ۱۴,۴۵۰,۵۸۳ ۰ ۵۳۲ ۱۰۴,۹۷۵ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۳۰,۳۱۱ ۴۳۸,۰۱۱,۶۱۶,۴۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۴,۵۰۷,۹۲۴ ۱۴,۳۰۵,۱۸۲ ۰ ۶۷ ۱۰۴,۴۴۳ ۰ ۷۴,۶۶۴ ۲۹,۷۷۹ ۴۲۵,۹۹۴,۰۰۴,۲۶۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۴,۷۰۶,۶۳۶ ۱۴,۵۰۱,۸۴۶ ۰ ۱۷۴ ۱۰۴,۳۷۶ ۱۰ ۷۴,۶۶۴ ۲۹,۷۱۲ ۴۳۰,۸۷۸,۸۳۶,۷۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴,۶۰۷,۰۶۱ ۱۴,۴۰۴,۵۷۵ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۰۲ ۰ ۷۴,۶۵۴ ۲۹,۵۴۸ ۴۲۵,۶۲۶,۳۸۷,۸۱۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۴,۳۱۳,۵۳۴ ۱۴,۱۱۷,۰۰۹ ۰ ۰ ۱۰۴,۲۰۲ ۰ ۷۴,۶۵۴ ۲۹,۵۴۸ ۴۱۷,۱۲۹,۳۶۷,۹۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴,۳۱۳,۹۰۳ ۱۴,۱۱۷,۳۷۸ ۰ ۱,۴۰۳ ۱۰۴,۲۰۲ ۳۷ ۷۴,۶۵۴ ۲۹,۵۴۸ ۴۱۷,۱۴۰,۲۷۹,۳۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۴,۳۱۴,۰۱۳ ۱۴,۱۰۷,۹۶۲ ۰ ۷۵ ۱۰۲,۷۹۹ ۰ ۷۴,۶۱۷ ۲۸,۱۸۲ ۳۹۷,۵۹۰,۵۷۸,۱۴۷