صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۰,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۸۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۷۳۱,۳۶۰,۹۳۶,۹۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۴,۴۸۷,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۳,۷۷۸,۲۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۳,۷۷۸,۲۶۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۰۴,۴۸۷,۲۲۸ ۱۰۳,۷۷۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۳۲۳,۳۲۴ ۰ ۱۳۳,۱۹۴ ۱۹۰,۱۳۰ ۱۹,۷۳۱,۳۶۰,۹۳۶,۹۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۰۲,۱۲۹,۲۳۳ ۱۰۱,۴۳۹,۸۳۴ ۲,۶۰۲- ۰ ۳۲۳,۳۲۴ ۰ ۱۳۳,۱۹۴ ۱۹۰,۱۳۰ ۱۹,۲۸۶,۷۵۵,۶۶۶,۵۴۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۰۲,۱۳۳,۱۰۵ ۱۰۱,۴۴۳,۷۰۶ ۲,۶۰۲- ۰ ۳۲۳,۳۲۴ ۰ ۱۳۳,۱۹۴ ۱۹۰,۱۳۰ ۱۹,۲۸۷,۴۹۱,۸۵۱,۷۶۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۰۲,۱۳۶,۹۷۷ ۱۰۱,۴۴۷,۵۷۹ ۲,۶۰۲- ۸۲ ۳۲۳,۳۲۴ ۶۵ ۱۳۳,۱۹۴ ۱۹۰,۱۳۰ ۱۹,۲۸۸,۲۲۸,۱۲۸,۳۳۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰۲,۱۴۲,۸۸۲ ۱۰۱,۴۵۰,۸۰۱ ۰ ۴۰ ۳۲۳,۲۴۲ ۲۱۳ ۱۳۳,۱۲۹ ۱۹۰,۱۱۳ ۱۹,۲۸۷,۱۱۶,۱۳۸,۱۹۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰۱,۱۵۲,۶۵۳ ۱۰۰,۴۵۳,۳۹۴ ۰ ۵ ۳۲۳,۲۰۲ ۶۳۶ ۱۳۲,۹۱۶ ۱۹۰,۲۸۶ ۱۹,۱۱۴,۸۷۴,۵۵۸,۹۷۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰۱,۰۷۰,۴۱۵ ۱۰۰,۳۷۳,۹۹۲ ۰ ۴۹ ۳۲۳,۱۹۷ ۴۰۱ ۱۳۲,۲۸۰ ۱۹۰,۹۱۷ ۱۹,۱۶۳,۱۰۱,۳۸۳,۳۰۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۰۱,۸۹۱,۷۰۴ ۱۰۱,۱۶۲,۲۰۳ ۰ ۱۱۰ ۳۲۳,۱۴۸ ۲۵۳ ۱۳۱,۸۷۹ ۱۹۱,۲۶۹ ۱۹,۳۴۹,۱۹۳,۳۶۰,۹۱۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۹۹,۹۲۵,۶۸۰ ۹۹,۲۱۱,۸۴۷ ۰ ۰ ۳۲۳,۰۳۸ ۰ ۱۳۱,۶۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱۸,۹۹۰,۳۳۸,۱۴۹,۴۱۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۹۷,۶۳۰,۸۷۵ ۹۶,۹۲۵,۹۹۲ ۰ ۰ ۳۲۳,۰۳۸ ۰ ۱۳۱,۶۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱۸,۵۵۲,۷۹۷,۸۹۵,۸۶۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۹۷,۶۳۴,۶۲۵ ۹۶,۹۲۹,۷۴۲ ۰ ۶۲۷ ۳۲۳,۰۳۸ ۳۰۳ ۱۳۱,۶۲۶ ۱۹۱,۴۱۲ ۱۸,۵۵۳,۵۱۵,۷۲۵,۵۰۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۹۷,۶۳۶,۷۱۱ ۹۶,۹۳۰,۶۳۲ ۰ ۰ ۳۲۲,۴۱۱ ۳۳۵ ۱۳۱,۳۲۳ ۱۹۱,۰۸۸ ۱۸,۵۲۲,۲۸۰,۶۳۸,۲۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۹۸,۴۹۹,۱۰۴ ۹۷,۷۸۷,۹۲۱ ۰ ۲۱ ۳۲۲,۴۱۱ ۲۰۵ ۱۳۰,۹۸۸ ۱۹۱,۴۲۳ ۱۸,۷۱۸,۸۵۷,۲۹۴,۶۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۷,۲۱۷,۸۸۸ ۹۶,۵۱۹,۳۶۳ ۰ ۰ ۳۲۲,۳۹۰ ۴۱۸ ۱۳۰,۷۸۳ ۱۹۱,۶۰۷ ۱۸,۴۹۳,۷۸۵,۵۰۷,۸۸۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۹۷,۰۷۳,۱۵۶ ۹۶,۳۷۷,۴۷۵ ۰ ۶۹ ۳۲۲,۳۹۰ ۱۷۸ ۱۳۰,۳۶۵ ۱۹۲,۰۲۵ ۱۸,۵۰۶,۸۸۴,۷۱۶,۱۸۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۹۷,۱۴۹,۷۸۴ ۹۶,۴۵۵,۹۷۹ ۰ ۰ ۳۲۲,۳۲۱ ۰ ۱۳۰,۱۸۷ ۱۹۲,۱۳۴ ۱۸,۵۳۲,۴۷۲,۹۸۸,۱۲۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۹۴,۳۲۹,۵۸۶ ۹۳,۶۴۶,۴۰۴ ۰ ۰ ۳۲۲,۳۲۱ ۰ ۱۳۰,۱۸۷ ۱۹۲,۱۳۴ ۱۷,۹۹۲,۶۵۸,۱۹۳,۱۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۹۴,۳۳۲,۱۵۷ ۹۳,۶۴۸,۹۷۵ ۰ ۰ ۳۲۲,۳۲۱ ۱۱۹ ۱۳۰,۱۸۷ ۱۹۲,۱۳۴ ۱۷,۹۹۳,۱۵۲,۰۸۶,۶۲۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۹۴,۳۳۳,۹۷۹ ۹۳,۶۵۱,۲۲۰ ۰ ۵۵ ۳۲۲,۳۲۱ ۲۱۹ ۱۳۰,۰۶۸ ۱۹۲,۲۵۳ ۱۸,۰۰۴,۷۲۷,۹۱۵,۲۴۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۹۴,۵۴۶,۷۷۸ ۹۳,۸۲۳,۷۷۹ ۰ ۶ ۳۲۲,۲۶۶ ۵۲۷ ۱۲۹,۸۴۹ ۱۹۲,۴۱۷ ۱۸,۰۵۳,۲۹۰,۰۰۸,۸۱۱