صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۱۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۵,۸۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۱۹,۶۹۳,۶۵۴,۰۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۷۵۲,۷۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۱۴,۹۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۱۴,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳۲,۷۵۲,۷۲۵ ۳۲,۳۱۴,۹۸۴ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۶۶ ۰ ۹۲,۲۰۴ ۸۴,۱۶۲ ۲,۷۱۹,۶۹۳,۶۵۴,۰۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳۱,۶۱۸,۵۱۵ ۳۱,۱۹۸,۴۴۳ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۶۶ ۰ ۹۲,۲۰۴ ۸۴,۱۶۲ ۲,۶۲۵,۷۲۳,۳۶۲,۴۹۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳۱,۶۱۹,۷۵۹ ۳۱,۱۹۹,۶۸۶ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۶۶ ۰ ۹۲,۲۰۴ ۸۴,۱۶۲ ۲,۶۲۵,۸۲۷,۹۹۲,۵۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳۱,۶۲۱,۰۰۲ ۳۱,۲۰۰,۹۲۹ ۰ ۰ ۱۷۶,۳۶۶ ۰ ۹۲,۲۰۴ ۸۴,۱۶۲ ۲,۶۲۵,۹۳۲,۶۲۴,۱۶۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳۱,۶۲۲,۲۴۵ ۳۱,۲۰۲,۱۷۳ ۰ ۵۷۰ ۱۷۶,۳۶۶ ۵۷ ۹۲,۲۰۴ ۸۴,۱۶۲ ۲,۶۲۶,۰۳۷,۲۹۷,۷۳۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳۱,۶۲۲,۹۴۰ ۳۱,۲۰۰,۲۹۱ ۰ ۹۱۰ ۱۷۵,۷۹۶ ۷۱ ۹۲,۱۴۷ ۸۳,۶۴۹ ۲,۶۰۹,۸۷۳,۱۵۷,۰۹۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۱,۳۸۹,۸۶۳ ۳۰,۹۸۵,۵۵۳ ۰ ۲۰۰ ۱۷۴,۸۸۶ ۲۸ ۹۲,۰۷۶ ۸۲,۸۱۰ ۲,۵۶۵,۹۱۳,۶۳۵,۷۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۰,۶۲۷,۰۴۱ ۳۰,۲۴۴,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۶۸۶ ۰ ۹۲,۰۴۸ ۸۲,۶۳۸ ۲,۴۹۹,۳۷۲,۸۶۷,۵۰۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲۹,۸۴۴,۸۱۱ ۲۹,۴۷۳,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۶۸۶ ۰ ۹۲,۰۴۸ ۸۲,۶۳۸ ۲,۴۳۵,۶۵۶,۶۷۵,۱۱۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲۹,۸۴۵,۹۴۱ ۲۹,۴۷۴,۹۳۹ ۰ ۲۲۴ ۱۷۴,۶۸۶ ۱۳۶ ۹۲,۰۴۸ ۸۲,۶۳۸ ۲,۴۳۵,۷۵۰,۰۴۶,۱۸۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲۹,۸۴۵,۲۲۲ ۲۹,۴۷۳,۸۲۵ ۰ ۴۷۱ ۱۷۴,۴۶۲ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۵۵۰ ۲,۴۳۳,۰۶۴,۲۱۶,۷۷۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۹,۰۲۴,۸۱۴ ۲۸,۶۵۰,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۹۱ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۵۱,۶۲۴,۳۹۴,۱۵۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۸,۸۵۹,۲۰۳ ۲۸,۴۸۷,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۹۱ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۳۸,۲۲۶,۳۴۴,۹۲۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۸,۸۶۰,۲۹۹ ۲۸,۴۸۸,۶۰۶ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۹۱ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۳۸,۳۱۶,۲۸۸,۷۵۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۸,۸۶۱,۳۹۴ ۲۸,۴۸۹,۷۰۲ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۹۱ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۳۸,۴۰۶,۲۳۵,۲۳۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۸,۸۶۲,۴۹۰ ۲۸,۴۹۰,۷۹۸ ۰ ۰ ۱۷۳,۹۹۱ ۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۳۸,۴۹۶,۱۸۲,۱۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۲۸,۸۵۵,۵۳۹ ۲۸,۴۸۳,۸۴۶ ۰ ۵,۷۴۵ ۱۷۳,۹۹۱ ۳۰۰ ۹۱,۹۱۲ ۸۲,۰۷۹ ۲,۳۳۷,۹۲۵,۶۳۴,۵۲۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲۸,۸۵۳,۱۰۸ ۲۸,۴۵۵,۰۰۶ ۰ ۴۱۰ ۱۶۸,۲۴۶ ۴۷ ۹۱,۶۱۲ ۷۶,۶۳۴ ۲,۱۸۰,۶۲۰,۹۱۷,۷۷۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲۸,۱۲۹,۳۴۲ ۲۷,۷۳۹,۳۶۰ ۰ ۳۲۵ ۱۶۷,۸۳۶ ۷۴۶ ۹۱,۵۶۵ ۷۶,۲۷۱ ۲,۱۱۵,۷۰۸,۷۲۱,۵۹۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲۸,۳۹۸,۴۱۱ ۲۸,۰۰۶,۶۳۰ ۰ ۴۶۴ ۱۶۷,۵۱۱ ۲,۳۱۸ ۹۰,۸۱۹ ۷۶,۶۹۲ ۲,۱۴۷,۸۸۴,۴۳۳,۵۱۷