صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۱۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۱,۸۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۶,۱۲۷,۴۳۳,۲۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۴۹,۴۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۵۸۶,۵۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۵۸۶,۵۷۹
تاریخ انتشار
1398/04/29
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۱,۷۴۹,۴۳۰ ۱۱,۵۸۶,۵۷۹ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۴ ۲۸,۱۴۷ ۳۲۶,۱۲۷,۴۳۳,۲۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۱,۸۰۹,۹۴۷ ۱۱,۶۴۵,۹۹۸ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۴ ۲۸,۱۴۷ ۳۲۷,۷۹۹,۹۰۹,۷۶۱
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۱,۸۱۱,۴۹۴ ۱۱,۶۴۷,۴۲۳ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۴ ۲۸,۱۴۷ ۳۲۷,۸۴۰,۰۰۴,۹۴۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۱,۸۱۱,۷۸۸ ۱۱,۶۴۷,۷۱۷ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۳ ۷۴,۱۹۴ ۲۸,۱۴۷ ۳۲۷,۸۴۸,۲۸۵,۵۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۱,۸۴۶,۸۰۷ ۱۱,۶۸۱,۸۵۰ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۲۸,۸۴۴,۰۶۷,۲۴۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۲,۲۸۴,۰۶۷ ۱۲,۱۱۱,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۴۰,۹۴۲,۲۴۸,۹۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۲,۳۹۸,۳۱۴ ۱۲,۲۲۵,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۴۴,۱۴۰,۹۳۱,۳۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۲,۳۴۳,۱۸۸ ۱۲,۱۷۰,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۴۲,۶۰۱,۹۶۵,۳۱۸
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۲,۲۸۲,۴۱۴ ۱۲,۱۱۰,۲۱۶ ۰ ۰ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۴۰,۹۰۲,۵۸۸,۱۱۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۲,۲۸۲,۷۵۸ ۱۲,۱۱۰,۵۶۰ ۰ ۸۹ ۱۰۲,۳۴۱ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۱۵۰ ۳۴۰,۹۱۲,۲۷۲,۰۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۲,۲۸۳,۱۰۲ ۱۲,۱۱۰,۳۵۸ ۰ ۱۶ ۱۰۲,۲۵۲ ۰ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۰۶۱ ۳۳۹,۸۲۸,۷۶۳,۳۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۲,۱۵۳,۲۵۱ ۱۱,۹۸۲,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۰۲,۲۳۶ ۲۸ ۷۴,۱۹۱ ۲۸,۰۴۵ ۳۳۶,۰۴۱,۳۲۸,۰۲۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۲,۲۶۱,۴۱۳ ۱۲,۰۹۰,۴۸۳ ۰ ۰ ۱۰۲,۲۳۶ ۰ ۷۴,۱۶۳ ۲۸,۰۷۳ ۳۳۹,۴۱۶,۱۱۷,۴۱۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۲,۱۸۱,۲۳۳ ۱۲,۰۰۹,۹۸۱ ۰ ۴۲ ۱۰۲,۲۳۶ ۲۵ ۷۴,۱۶۳ ۲۸,۰۷۳ ۳۳۷,۱۵۶,۱۹۲,۲۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲,۱۱۴,۶۱۳ ۱۱,۹۴۴,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۰۲,۱۹۴ ۰ ۷۴,۱۳۸ ۲۸,۰۵۶ ۳۳۵,۱۱۳,۸۱۰,۴۷۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۲,۲۷۶,۰۶۲ ۱۲,۱۰۷,۷۱۶ ۰ ۰ ۱۰۲,۱۹۴ ۰ ۷۴,۱۳۸ ۲۸,۰۵۶ ۳۳۹,۶۹۴,۰۷۷,۲۴۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۲,۲۷۶,۴۱۶ ۱۲,۱۰۸,۰۷۰ ۰ ۳۲ ۱۰۲,۱۹۴ ۰ ۷۴,۱۳۸ ۲۸,۰۵۶ ۳۳۹,۷۰۴,۰۰۵,۴۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۲,۲۷۶,۷۷۵ ۱۲,۱۰۸,۲۳۶ ۰ ۲۴ ۱۰۲,۱۶۲ ۰ ۷۴,۱۳۸ ۲۸,۰۲۴ ۳۳۹,۳۲۱,۲۰۹,۴۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۲,۲۲۴,۴۹۵ ۱۲,۰۵۱,۷۸۱ ۰ ۴ ۱۰۲,۱۳۸ ۰ ۷۴,۱۳۸ ۲۸,۰۰۰ ۳۳۷,۴۴۹,۸۸۰,۳۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۲,۱۵۹,۷۹۳ ۱۱,۹۸۸,۲۱۵ ۰ ۹۵ ۱۰۲,۱۳۴ ۵۲ ۷۴,۱۳۸ ۲۷,۹۹۶ ۳۳۵,۶۲۲,۰۵۶,۷۶۱