اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,381
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,619
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,894,181,051
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,401,480
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,340,618
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,340,618
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک رفاه کارگران
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : کارگزاری بانک رفاه کارگران
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 4,401,480 4,340,618 0 0 96,828 0 63,447 33,381 144,894,181,051
  2 1397/03/28 4,284,395 4,225,389 0 0 96,828 0 63,447 33,381 141,047,696,822
  3 1397/03/27 4,233,954 4,175,916 0 0 96,828 0 63,447 33,381 139,396,267,396
  4 1397/03/26 4,082,033 4,026,170 0 0 96,828 0 63,447 33,381 134,397,582,828
  5 1397/03/25 4,082,122 4,026,259 0 0 96,828 0 63,447 33,381 134,400,559,153
  6 1397/03/24 4,082,212 4,026,348 0 0 96,828 0 63,447 33,381 134,403,538,366
  7 1397/03/23 4,082,301 4,026,438 0 0 96,828 0 63,447 33,381 134,406,520,467
  8 1397/03/22 3,938,490 3,884,470 0 0 96,828 0 63,447 33,381 129,667,491,673
  9 1397/03/21 3,878,438 3,825,116 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,686,184,324
  10 1397/03/20 3,875,592 3,821,910 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,579,173,124
  11 1397/03/19 3,889,319 3,835,441 0 0 96,828 0 63,447 33,381 128,030,864,683
  12 1397/03/18 3,875,823 3,822,140 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,586,850,097
  13 1397/03/17 3,875,932 3,822,249 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,590,492,940
  14 1397/03/16 3,876,041 3,822,358 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,594,137,718
  15 1397/03/15 3,876,150 3,822,467 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,597,784,431
  16 1397/03/14 3,876,260 3,822,577 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,601,433,079
  17 1397/03/13 3,876,369 3,822,686 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,605,083,660
  18 1397/03/12 3,872,572 3,818,944 0 0 96,828 0 63,447 33,381 127,480,166,045
  19 1397/03/11 3,847,933 3,794,658 0 0 96,828 0 63,447 33,381 126,669,491,446
  20 1397/03/10 3,848,047 3,794,773 0 0 96,828 0 63,447 33,381 126,673,305,877
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق