صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۲۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۷۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۵,۰۸۲,۰۵۲,۲۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۲۷,۲۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۸۸,۷۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۸۸,۷۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۶,۸۲۷,۲۲۳ ۱۶,۵۸۸,۷۰۷ ۰ ۳۳۱ ۱۱۴,۵۵۳ ۹ ۷۶,۲۶۹ ۳۸,۲۸۴ ۶۳۵,۰۸۲,۰۵۲,۲۷۶
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷,۲۴۱,۷۹۵ ۱۶,۹۹۸,۲۸۹ ۰ ۱۷۵ ۱۱۴,۲۲۲ ۱۰۰ ۷۶,۲۶۰ ۳۷,۹۶۲ ۶۴۵,۲۸۹,۰۵۵,۳۶۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷,۱۷۸,۴۳۰ ۱۶,۹۳۷,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۱۴,۰۴۷ ۰ ۷۶,۱۶۰ ۳۷,۸۸۷ ۶۴۱,۷۲۳,۴۷۶,۰۹۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۶,۸۹۶,۳۰۴ ۱۶,۶۶۶,۱۱۵ ۰ ۰ ۱۱۴,۰۴۷ ۰ ۷۶,۱۶۰ ۳۷,۸۸۷ ۶۳۱,۴۲۹,۱۰۵,۳۹۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۶,۸۹۶,۸۵۹ ۱۶,۶۶۶,۶۷۰ ۰ ۳۵ ۱۱۴,۰۴۷ ۲۳۳ ۷۶,۱۶۰ ۳۷,۸۸۷ ۶۳۱,۴۵۰,۱۱۹,۷۵۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۶,۸۹۳,۹۳۰ ۱۶,۶۶۴,۹۳۸ ۰ ۳۶۸ ۱۱۴,۰۱۲ ۶۰ ۷۵,۹۲۷ ۳۸,۰۸۵ ۶۳۴,۶۸۴,۱۵۰,۲۷۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۷,۱۷۱,۵۸۴ ۱۶,۹۳۷,۹۳۵ ۰ ۹۷۰ ۱۱۳,۶۴۴ ۵۳۱ ۷۵,۸۶۷ ۳۷,۷۷۷ ۶۳۹,۸۶۴,۳۸۷,۶۵۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۷,۵۰۰,۱۳۶ ۱۷,۲۶۰,۲۰۶ ۰ ۱۷۶ ۱۱۲,۶۷۴ ۵ ۷۵,۳۳۶ ۳۷,۳۳۸ ۶۴۴,۴۶۱,۵۷۲,۷۵۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۷,۲۶۹,۷۷۷ ۱۷,۰۳۵,۷۹۲ ۰ ۳۷۰ ۱۱۲,۴۹۸ ۰ ۷۵,۳۳۱ ۳۷,۱۶۷ ۶۳۳,۱۶۹,۲۹۹,۷۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۷,۶۴۸,۰۳۷ ۱۷,۴۰۷,۶۲۳ ۰ ۰ ۱۱۲,۱۲۸ ۰ ۷۵,۳۳۱ ۳۶,۷۹۷ ۶۴۰,۵۴۸,۳۰۹,۲۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۷,۵۲۰,۹۱۹ ۱۷,۲۹۱,۸۸۳ ۰ ۰ ۱۱۲,۱۲۸ ۰ ۷۵,۳۳۱ ۳۶,۷۹۷ ۶۳۶,۲۸۹,۴۰۷,۳۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۷,۵۲۱,۴۷۵ ۱۷,۲۹۲,۴۳۸ ۰ ۵۹۳ ۱۱۲,۱۲۸ ۶۲ ۷۵,۳۳۱ ۳۶,۷۹۷ ۶۳۶,۳۰۹,۸۴۹,۴۰۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۷,۵۲۱,۶۳۸ ۱۷,۲۸۹,۲۴۸ ۰ ۱,۳۵۴ ۱۱۱,۵۳۵ ۱۶ ۷۵,۲۶۹ ۳۶,۲۶۶ ۶۲۷,۰۱۱,۸۸۴,۴۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷,۶۹۷,۳۹۹ ۱۷,۴۶۰,۵۶۴ ۰ ۱,۱۲۲ ۱۱۰,۱۸۱ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۴,۹۲۸ ۶۰۹,۸۶۲,۵۷۲,۶۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷,۷۴۶,۱۴۷ ۱۷,۴۹۹,۷۱۳ ۰ ۱,۰۴۹ ۱۰۹,۰۵۹ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۳,۸۰۶ ۵۹۱,۵۹۵,۲۸۷,۵۴۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۷,۴۲۴,۵۵۷ ۱۷,۱۷۵,۷۴۴ ۰ ۶۴ ۱۰۸,۰۱۰ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۲,۷۵۷ ۵۶۲,۶۲۵,۸۴۳,۴۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۷,۶۱۷,۴۹۵ ۱۷,۳۶۸,۷۲۵ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۶ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۲,۶۹۳ ۵۶۷,۸۳۵,۷۲۱,۴۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۷,۳۳۷,۹۲۳ ۱۷,۰۹۳,۹۶۶ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۶ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۲,۶۹۳ ۵۵۸,۸۵۳,۰۱۴,۷۶۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۷,۳۳۸,۴۹۱ ۱۷,۰۹۴,۵۳۴ ۰ ۳۶۷ ۱۰۷,۹۴۶ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۲,۶۹۳ ۵۵۸,۸۷۱,۵۹۳,۴۰۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷,۳۳۹,۰۵۹ ۱۷,۰۹۲,۳۳۲ ۰ ۲۷۲ ۱۰۷,۵۷۹ ۰ ۷۵,۲۵۳ ۳۲,۳۲۶ ۵۵۲,۵۲۶,۷۳۱,۰۲۲