صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر مجمع تغییر کارمز ارکان
منبع -
مقدمه با سلام مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ 24/6/1395 ساعت 14 در محل صندوق برگزار گردید.
متن خبر
پیوست