صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر برگزاری مجمع تمدید فعالیت صندوق، تغییر متولی و حذف ضامن نقدشوندگی
منبع -
مقدمه در تاریخ 1395/11/6 مجمع تمدید فعالیت صندوق، تغییر متولی صندوق و نیز حذف ضامن نقدشوندگی صندوق، با حضور نماینده سازمان بورس و ارکان صندوق برگزار گردید که در پایان جلسه تصمیمات زیر به تصویب حاضرین رسید: 1- زمان فعالیت صندوق تا 1395/01/14 تمدید گردید 2- متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به سبدگر...
متن خبر

در تاریخ 1395/11/6 مجمع تمدید فعالیت صندوق، تغییر متولی صندوق و نیز حذف ضامن نقدشوندگی صندوق، با حضور نماینده سازمان بورس و ارکان صندوق برگزار گردید که در پایان جلسه تصمیمات زیر به تصویب حاضرین رسید:

1- زمان فعالیت صندوق تا 1395/01/14 تمدید گردید

2- متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به سبدگردان نوین نگر آسیا تغییر یافت.

3- ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف گردید.

پیوست