صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر تصویب صورت جلسه مجمع تغییر متولی، تمدید فعالیت و حذف ضامن نقدشوندگی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه صورت جلسه مجمع مورخ 1395/11/06 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر این اساس متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا تغییر یافت، همچنین ضامن نقدشوندگی صندوق به جهت کاهش هزینه های صندوق و افزایش بازدهی صندوق از ارکان صندوق حذف گردید. ...
متن خبر

صورت جلسه مجمع مورخ 1395/11/06 صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بر این اساس متولی صندوق از موسسه حسابرسی قواعد به شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا تغییر یافت، همچنین ضامن نقدشوندگی صندوق به جهت کاهش هزینه های صندوق و افزایش بازدهی صندوق از ارکان صندوق حذف گردید. از دیگر مصوبات این مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق از 1395/10/14 تا تاریخ 1396/10/14 بود. همچنین ترکیب دارایی و حد نصاب صندوق به روز گردید که بر این اساس اجازه استفاده از ابزار اختیار خرید معامله به ترکیب داریی های صندوق اضافه گردید. جدول هزینه های امیدنامه صندوق نیز بروز رسانی گردید که هزینه نرم افزار صندوق 250 میلیون ریال تعیین گردید.

پیوست
مشاهده پیوست