صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 1396/04/31
منبع -
مقدمه تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 1396/04/31
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست