صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق
منبع -
مقدمه تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست