صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست