صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر افزایش سهم بازار با جذب 1700 مشتری جدید
منبع -
مقدمه در روی دیگر سکه با نامساعد بودن اوضاع، شرکت ها در جهت کنترل هزینه ها و در نتیجه کاهش نیروی اافزایش سهم بازار با جذب 1700 مشتری جدیدنسانی اقدام می کنند که نقش مؤثر نرم افزار در راستای نیل به این اهداف بیش از پیش پررنگ می شود و تقاضا را برای استفاده بیشتر از نرم افزارها افزایش می دهد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست