صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر جستجو گران تقاضا
منبع -
مقدمه برخی فعالان و کارگزاران تمرکز بر مذاکرات هسته ای را تنها بهانه قابل لمس بازار سهام برای توجیه فصل رکود فرسایشی آن دانسته و معتقدند؛ پریدن پرنده اعتماد از بام بازار سرمایه حتی با شدیدترین شوک ها بازنگشته و از اینرو با وجود مثبت و منفی یا مبهم بودن نتایج مذاکرات هسته ای، بورس راه خود را همچنان در روند...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست