صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر پذیره نویسی صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی نیز با پیش بینی سود 20 درصد توانسته است ضمن اداره مناسب آن سود خوبی را طی این مدت نصیب سرمایه گذاران کند. اکثریت مشتریان این صندوق از جمله سرمایه گذاران و مشتریان بانک ها هستند که مایلند با ریسک کمتر اقدام به سرمایه گذاری کنند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست