صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر بیشترین وکمترین پی برای هامختص چه صنایعی است؟
منبع -
مقدمه میانگین نسبت قیمت به عایدی سهام برای 303 شرکت فعال در حالی حدود 4.7 واحد محاسبه شده که از این تعداد، 24 شرکت دارای EPS صفر و یا منفی هستند که در محاسبه این نسبت در نظر گرفته نشده اند.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست