صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی -
عنوان خبر لطفاً تر و خشک را با هم نسوزانید!
منبع -
مقدمه ما به نظر می رسد انتشار این اوراق با ذات بازار سهام در شرایط فعلی متفاوت باشد، چراکه در حال حاضر پیش بینی آینده چندان قابل اتکا نبوده و با کم شدن بازه زمانی سرمایه گذاری ها در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و نیز بلند مدت، قابلیت پیش بینی وضعیت آتی صنایع و شرکت ها کاهش می یابد. در این حالت تحقق پیش بی...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست