صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار بورس و شاخص ها
عنوان خبر رشد بهای ارز کلیدی ترین عامل در صعود شاخص ها
منبع -
مقدمه با وجود اینکه نرخ ارز در رشد شاخص ها بسیار اثرگذار بوده، اما به نظر می رسد آثار بلند مدت این امر بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی چندان مطلوب نباشد.در شرایط کنونی اگرچه آثار بسیار زیاد ارز بر بورس مستولی گشته، اما برای شرکت های صادرات محور باید در نظر داشت که با توجه به اعمال تحریم های بین المللی این ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست