صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر رتبه سوم بانک رفاه در کارگزاری بانکی
منبع -
مقدمه در بررسی عملکردی شرکت های کارگزاری بانکی از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکت کارگزاری بانک رفاه رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست