صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
22 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
23 صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
24 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
25 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31/04/1393 صندوق گنجینه رفاه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
26 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
27 نامه تأیید جایگزینی مدیر سرمایه گذاری جدید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
28 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
29 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
30 صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
سایز صفحه