صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31/04/1393 صندوق گنجینه رفاه
منبع -
مقدمه صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31/04/1393 صندوق گنجینه رفاه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست