صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۹,۶۰۸ ۸۷.۶۹ ۱,۵۳۴,۵۰۳ ۸۹.۰۴ ۲,۱۷۱,۶۱۳ ۸۹.۱ ۲,۵۳۸,۶۸۷ ۹۱.۱۴
اوراق ۴,۵۵۴ ۲.۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷,۵۷۵ ۴.۷۶ ۱۵۹,۲۶۴ ۹.۲۴ ۲۳۰,۵۵۰ ۹.۴۶ ۱۵۳,۵۴۳ ۵.۵۱
سایر دارایی ها ۷,۱۵۰ ۴.۴۹ ۳۰,۴۷۹ ۱.۷۷ ۳۵,۰۴۷ ۱.۴۴ ۹۳,۳۸۵ ۳.۳۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵,۸۳۰ ۲۸.۷۸ ۳۲۵,۸۹۶ ۱۸.۹۱ ۴۲۸,۹۲۲ ۱۷.۶ ۴۹۹,۶۲۳ ۱۷.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد