ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,793 54.77 127,170 92.91 131,286 93.44 129,886 92.94
اوراق 5,743 5.53 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,834 1.76 1,315 0.96 1,134 0.8 1,692 1.21
سایر دارایی ها 5,104 4.92 8,601 6.28 8,308 5.91 8,529 6.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,869 25.91 38,736 28.3 39,732 28.28 40,966 29.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق