صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۹,۶۲۱ ۸۵.۹۲ ۴۳۴,۲۵۹ ۹۱.۱۳ ۵۶۰,۹۱۹ ۹۰.۵۸ ۶۲۹,۴۳۹ ۹۳.۵۱
اوراق ۴,۷۸۸ ۴.۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳,۱۸۷ ۳.۰۵ ۲۳,۸۴۷ ۵ ۴۰,۶۲۹ ۶.۵۶ ۲۶,۴۶۳ ۳.۹۳
سایر دارایی ها ۸,۲۵۷ ۷.۹۱ ۳۹,۸۳۱ ۸.۳۵ ۳۸,۲۷۶ ۶.۱۸ ۳۷,۳۱۶ ۵.۵۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۳۳۸ ۳۳.۸۷ ۹۱,۲۷۷ ۱۹.۱۵ ۱۲۱,۴۵۹ ۱۹.۶۱ ۱۴۲,۳۷۰ ۲۱.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد