ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 60,234 56.57 127,930 89.7 142,315 90.44 135,343 89.89
اوراق 5,499 5.16 1,095 0.76 1,663 1.05 1,671 1.11
وجه نقد 1,953 1.83 5,470 3.83 4,476 2.84 2,817 1.87
سایر دارایی ها 5,256 4.93 8,604 6.03 9,448 6 11,282 7.49
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,654 25.97 42,465 29.77 47,829 30.39 42,544 28.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد