صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵۱,۵۹۶ ۸۹.۲۳ ۸,۵۷۱,۴۶۹ ۹۰.۲۳ ۱۲,۴۴۹,۹۴۶ ۸۹.۵۵ ۱۶,۳۵۲,۹۹۴ ۹۲.۴۹
اوراق ۴,۴۳۷ ۱.۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۹,۶۲۸ ۷.۵۲ ۸۸۵,۶۰۲ ۹.۳۲ ۱,۳۹۷,۹۶۷ ۱۰.۰۵ ۱,۲۵۱,۶۸۴ ۷.۰۸
سایر دارایی ها ۸,۰۷۱ ۲.۰۵ ۴۲,۷۵۸ ۰.۴۵ ۵۵,۶۹۰ ۰.۴ ۷۵,۴۸۶ ۰.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۶,۵۳۸ ۲۱.۹۶ ۱,۶۶۵,۳۹۶ ۱۷.۵۳ ۲,۵۶۰,۱۱۷ ۱۸.۴۱ ۳,۴۶۷,۰۴۴ ۱۹.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد