صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۰,۴۷۲ ۶۰.۹ ۳۰۰,۹۱۱ ۹۲.۲۹ ۳۲۵,۴۵۰ ۹۰.۶۸ ۳۱۵,۸۰۱ ۸۳.۵۹
اوراق ۴,۹۱۳ ۳.۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۶۳۸ ۱.۹۹ ۱۳,۳۵۳ ۴.۰۹ ۱۵,۷۴۱ ۴.۳۸ ۱۷,۱۲۳ ۴.۵۳
سایر دارایی ها ۷,۴۲۳ ۵.۶۱ ۲۲,۲۸۰ ۶.۸۳ ۲۷,۲۰۱ ۷.۵۷ ۳۳,۴۰۱ ۸.۸۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۸۳۶ ۲۵.۶ ۵۸,۵۸۷ ۱۷.۹۶ ۶۰,۳۱۵ ۱۶.۸ ۶۱,۷۰۹ ۱۶.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد