صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۵,۸۶۶ ۸۷.۳۶ ۶۸۲,۸۱۱ ۹۴.۸۲ ۸۰۲,۵۶۶ ۹۵.۲۵ ۸۹۲,۲۵۵ ۹۰.۵۸
اوراق ۴,۶۵۵ ۳.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳,۷۳۴ ۳.۰۸ ۲۲,۷۸۲ ۳.۱۶ ۲۶,۱۷۹ ۳.۱۱ ۸۰,۴۵۶ ۸.۱۷
سایر دارایی ها ۶,۵۷۲ ۵.۴۲ ۱۴,۵۰۹ ۲.۰۱ ۱۳,۸۰۳ ۱.۶۴ ۱۲,۳۰۰ ۱.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۹,۱۲۵ ۳۲.۲۹ ۱۷۴,۱۱۰ ۲۴.۱۸ ۱۹۴,۸۳۸ ۲۳.۱۲ ۲۱۵,۳۹۸ ۲۱.۸۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد