ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 57,311 55.06 129,454 93.33 129,166 93.5 126,914 93.35
اوراق 5,703 5.47 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,837 1.76 1,599 1.15 1,816 1.31 2,263 1.66
سایر دارایی ها 5,118 4.91 8,170 5.89 7,717 5.58 7,135 5.24
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,047 25.98 42,089 30.34 40,249 29.13 38,975 28.67
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi