صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۳,۶۳۹ ۸۶.۳۲ ۵۱۱,۹۱۶ ۹۲.۲۶ ۵۸۴,۹۶۱ ۹۴.۳۱ ۵۸۱,۲۸۳ ۹۴.۹۷
اوراق ۴,۷۴۹ ۴.۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳,۳۰۰ ۳.۰۴ ۲۵,۳۴۶ ۴.۵۶ ۱۹,۲۴۳ ۳.۱ ۱۶,۳۵۵ ۲.۶۷
سایر دارایی ها ۸,۴۷۳ ۷.۸۱ ۳۸,۰۵۰ ۶.۸۵ ۳۴,۸۱۰ ۵.۶۱ ۳۱,۶۴۱ ۵.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۲۷۲ ۳۳.۴۳ ۱۱۷,۸۸۹ ۲۱.۲۴ ۱۴۸,۳۳۷ ۲۳.۹۱ ۱۵۷,۱۸۳ ۲۵.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد