صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲,۵۳۸,۶۸۷ ۹۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۴۳ ۵.۵۱ % ۹۳,۳۸۵ ۳.۳۵ % ۴۹۹,۶۲۳ ۱۷.۹۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲,۴۳۶,۲۱۶ ۸۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۸۱۰ ۱۲.۳۴ % ۱۲,۷۰۸ ۰.۴۵ % ۴۷۸,۰۲۱ ۱۷.۱۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲,۴۳۶,۲۱۶ ۸۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۲,۴۴۴ ۱۲.۲۷ % ۱۲,۷۰۹ ۰.۴۶ % ۴۷۸,۰۲۱ ۱۷.۱۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۲,۴۳۶,۲۱۶ ۸۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۰۷۶ ۱۲.۲۲ % ۱۲,۷۱۰ ۰.۴۶ % ۴۷۸,۰۲۱ ۱۷.۱۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲,۴۳۶,۲۱۶ ۸۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۳۷۶ ۱۲.۱۷ % ۱۲,۷۱۱ ۰.۴۶ % ۴۷۸,۰۲۱ ۱۷.۱۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲,۴۳۶,۲۱۶ ۸۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۵۷۸ ۱۱.۹۳ % ۱۲,۷۱۱ ۰.۴۶ % ۴۷۸,۰۲۱ ۱۷.۱۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲,۳۰۷,۲۱۶ ۸۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۶,۲۹۹ ۱۱.۶۶ % ۱۳,۱۱۲ ۰.۵ % ۴۶۸,۱۰۰ ۱۷.۸۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲,۱۷۶,۵۸۷ ۸۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۳۵۲ ۱۱.۲۸ % ۸۲,۴۱۰ ۳.۲۴ % ۴۴۴,۱۴۲ ۱۷.۴۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲,۱۱۲,۷۷۷ ۸۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۲۷۶ ۱۱.۲۵ % ۸۲,۴۱۱ ۳.۳۳ % ۴۲۹,۶۹۱ ۱۷.۳۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲,۱۱۲,۷۷۷ ۸۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۷۳۲ ۱۱.۱۶ % ۸۲,۴۱۱ ۳.۳۴ % ۴۲۹,۶۹۱ ۱۷.۳۹ %