صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۶,۳۵۲,۹۹۴ ۹۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۱,۶۸۴ ۷.۰۸ % ۷۵,۴۸۶ ۰.۴۳ % ۳,۴۶۷,۰۴۴ ۱۹.۶۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۶,۱۲۰,۲۱۰ ۹۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۵,۶۹۶ ۸.۰۴ % ۷۵,۴۵۹ ۰.۴۳ % ۳,۴۲۵,۱۳۱ ۱۹.۴۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵,۵۳۸,۶۷۱ ۹۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۵,۰۵۰ ۸.۲۶ % ۷۰,۹۶۰ ۰.۴۲ % ۳,۲۸۹,۷۲۰ ۱۹.۳۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۵,۲۳۲,۷۷۷ ۹۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۲,۶۶۹ ۸.۸۳ % ۷۰,۸۷۳ ۰.۴۲ % ۳,۱۸۱,۶۵۱ ۱۸.۹۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۲,۱۶۹ ۸.۹۵ % ۶۸,۴۷۷ ۰.۴۱ % ۳,۱۴۳,۳۹۴ ۱۸.۹۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ ۹۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۲,۱۶۹ ۸.۹۵ % ۶۸,۴۵۵ ۰.۴۱ % ۳,۱۴۳,۳۹۴ ۱۸.۹۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۵,۰۱۱,۳۵۷ ۸۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۲,۰۹۹ ۱۲.۴۹ % ۶۸,۴۳۴ ۰.۴ % ۳,۱۴۳,۳۹۴ ۱۸.۲۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۴,۴۱۸,۶۲۲ ۸۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۹,۵۵۰ ۱۲.۹۲ % ۶۳,۹۵۷ ۰.۳۸ % ۲,۹۹۹,۷۷۳ ۱۸.۰۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳,۵۸۶,۳۲۵ ۸۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۵,۷۴۱ ۱۳.۴۸ % ۵۹,۹۱۷ ۰.۳۸ % ۲,۸۲۵,۱۶۰ ۱۷.۹۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳,۵۷۲,۸۴۵ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۱,۳۵۷ ۱۲.۶۳ % ۵۹,۹۰۱ ۰.۳۸ % ۲,۸۲۱,۶۳۵ ۱۸.۰۸ %