صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶۲۹,۴۳۹ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۶۳ ۳.۹۳ % ۱۷,۲۱۳ ۵.۵۴ % ۱۴۲,۳۷۰ ۲۱.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶۳۷,۲۲۰ ۹۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۹۵ ۶.۶۲ % ۱۷,۲۰۸ ۵.۳۲ % ۱۳۷,۹۱۰ ۱۹.۶۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۶۲۸,۳۹۱ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۳۲۴ ۶.۷ % ۱۶,۸۹۷ ۵.۳ % ۱۳۴,۴۲۴ ۱۹.۴۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۶۰۱,۲۲۴ ۹۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۴۸۲ ۶.۵۷ % ۱۷,۱۴۸ ۵.۶۲ % ۱۳۱,۹۵۰ ۱۹.۹۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۶۰۱,۲۲۴ ۹۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۴۸۲ ۶.۵۷ % ۱۷,۱۴۳ ۵.۶۲ % ۱۳۱,۹۵۰ ۱۹.۹۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۶۰۱,۲۲۴ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۳۲ ۶.۰۴ % ۱۷,۱۳۹ ۵.۶۵ % ۱۳۱,۹۵۰ ۲۰.۰۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۶۰۸,۴۹۴ ۹۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۷۱ ۵.۷۵ % ۱۷,۱۳۴ ۵.۶ % ۱۳۳,۳۴۱ ۲۰.۰۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۶۱۷,۵۶۹ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۶۰ ۱۰.۰۶ % ۱۷,۱۲۹ ۵.۲۷ % ۱۳۶,۲۱۰ ۱۹.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵۹۹,۵۰۷ ۸۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۵۵ ۹.۵۳ % ۱۷,۲۱۳ ۵.۴۸ % ۱۳۲,۰۶۶ ۱۹.۳۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶۰۹,۸۶۶ ۸۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۵۶ ۱۲.۲۴ % ۱۷,۳۸۷ ۵.۲۷ % ۱۳۶,۷۷۷ ۱۹.۱۴ %