ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 139,797 90.66 % 1,655 1.07 % 5,893 3.82 % 7,404 4.8 % 49,817 32.31 %
2 1397/03/28 135,530 90.39 % 1,660 1.11 % 5,893 3.93 % 7,402 4.94 % 46,203 30.82 %
3 1397/03/27 133,301 90.36 % 1,659 1.12 % 5,254 3.56 % 7,866 5.33 % 45,008 30.51 %
4 1397/03/26 128,298 88.45 % 1,659 1.14 % 8,254 5.69 % 7,398 5.1 % 43,511 30 %
5 1397/03/25 128,298 88.45 % 1,659 1.14 % 8,254 5.69 % 7,395 5.1 % 43,511 30 %
6 1397/03/24 128,298 88.45 % 1,659 1.14 % 8,254 5.69 % 7,392 5.1 % 43,511 30 %
7 1397/03/23 128,298 88.45 % 1,659 1.14 % 8,254 5.69 % 7,390 5.09 % 43,511 30 %
8 1397/03/22 124,056 88.72 % 1,661 1.19 % 8,254 5.9 % 6,406 4.58 % 41,701 29.82 %
9 1397/03/21 122,449 88.68 % 1,666 1.21 % 8,254 5.98 % 6,269 4.54 % 41,107 29.77 %
10 1397/03/20 123,281 88.81 % 1,670 1.2 % 8,254 5.95 % 6,157 4.44 % 41,157 29.65 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق