صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۳۱۵,۸۰۱ ۸۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۲۳ ۴.۵۳ % ۴۴,۸۳۲ ۸.۸۴ % ۶۱,۷۰۹ ۱۶.۳۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۳۱۷,۹۲۸ ۸۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۲۳ ۴.۵۳ % ۴۲,۹۱۳ ۸.۳۸ % ۶۱,۵۴۵ ۱۶.۲۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۳۱۸,۱۶۶ ۸۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۲۳ ۴.۵۳ % ۴۲,۴۹۰ ۸.۲۷ % ۶۱,۵۴۵ ۱۶.۲۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۳۱۸,۱۶۶ ۸۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۲۳ ۴.۵۳ % ۴۲,۴۷۹ ۸.۲۷ % ۶۱,۵۴۵ ۱۶.۲۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۱۹,۸۹۷ ۸۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۳ ۴.۳ % ۴۱,۶۱۴ ۷.۹۷ % ۶۲,۰۱۴ ۱۶.۴۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۳۴,۴۳۱ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۳ ۴.۱۲ % ۴۳,۱۲۲ ۷.۴۸ % ۶۳,۰۱۲ ۱۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۳۵,۶۰۹ ۹۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۳ ۴.۴۵ % ۱۳,۰۷۶ ۷.۹۵ % ۶۳,۷۳۵ ۱۷.۴۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۳۴,۷۴۲ ۹۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۲۷ ۴.۴۶ % ۱۲,۶۸۵ ۷.۷۵ % ۶۱,۴۰۴ ۱۶.۸۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۳۳,۹۲۷ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۴ ۴.۴۸ % ۱۲,۶۸۱ ۷.۷۷ % ۶۰,۲۳۰ ۱۶.۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۳۳,۹۲۷ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۴۴ ۴.۴۸ % ۱۲,۶۷۶ ۷.۷۶ % ۶۰,۲۳۰ ۱۶.۶ %