صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶۸۵,۹۱۷ ۹۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۷۸ ۴.۶۴ % ۱۳,۸۶۱ ۴.۱۵ % ۱۷۹,۱۵۷ ۲۴.۴۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶۷۲,۰۱۴ ۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۱۱ ۷.۱۲ % ۱۳,۸۵۹ ۴.۱۲ % ۱۷۹,۷۰۷ ۲۴.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶۷۲,۰۱۴ ۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۱۱ ۷.۱۲ % ۱۳,۸۵۸ ۴.۱۲ % ۱۷۹,۷۰۷ ۲۴.۳۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶۷۲,۰۱۴ ۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۱۱ ۷.۱۲ % ۱۳,۸۵۶ ۴.۱۲ % ۱۷۹,۷۰۷ ۲۴.۳۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶۶۰,۹۳۸ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۶۰ ۷.۰۱ % ۱۳,۸۵۴ ۴.۲ % ۱۷۶,۸۳۷ ۲۴.۳۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶۵۰,۸۳۵ ۹۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۶۵ ۶.۹ % ۱۳,۸۵۳ ۴.۲۶ % ۱۷۴,۳۰۳ ۲۴.۴۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶۴۸,۴۳۱ ۹۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۰۵ ۳.۷۸ % ۱۳,۹۲۶ ۴.۴۴ % ۱۷۲,۵۹۳ ۲۵.۰۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶۳۸,۹۰۹ ۹۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۸۱ ۳.۴۹ % ۱۳,۹۲۴ ۴.۵۲ % ۱۷۰,۵۶۵ ۲۵.۲۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶۲۸,۸۸۶ ۹۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۶ ۳.۰۳ % ۱۳,۹۲۲ ۴.۶۱ % ۱۶۸,۰۳۳ ۲۵.۳۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶۲۸,۸۸۶ ۹۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۵۶ ۳.۰۳ % ۱۳,۹۲۱ ۴.۶۱ % ۱۶۸,۰۳۳ ۲۵.۳۵ %