ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 129,886 92.95 % 0 0 % 1,692 1.21 % 8,529 6.1 % 40,966 29.32 %
2 1396/12/04 129,985 92.95 % 0 0 % 1,692 1.21 % 8,528 6.1 % 41,035 29.35 %
3 1396/12/03 129,985 92.96 % 0 0 % 1,692 1.21 % 8,527 6.1 % 41,035 29.35 %
4 1396/12/02 129,985 92.96 % 0 0 % 1,692 1.21 % 8,527 6.1 % 41,035 29.35 %
5 1396/12/01 130,274 93.07 % 0 0 % 1,414 1.01 % 8,662 6.19 % 41,404 29.58 %
6 1396/11/30 130,274 93.07 % 0 0 % 1,404 1 % 8,671 6.19 % 41,404 29.58 %
7 1396/11/29 130,626 93.15 % 0 0 % 696 0.5 % 9,120 6.5 % 41,513 29.6 %
8 1396/11/28 130,815 93.02 % 0 0 % 696 0.5 % 9,325 6.63 % 41,754 29.69 %
9 1396/11/27 130,442 92.96 % 0 0 % 696 0.5 % 9,385 6.69 % 41,268 29.41 %
10 1396/11/26 130,442 92.96 % 0 0 % 696 0.5 % 9,385 6.69 % 41,268 29.41 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق