ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/30 287,502 93.35 % 0 0 % 0 0 % 11,834 3.84 % 8,648 6.25 % 60,037 19.49 %
2 1398/02/29 292,439 93.45 % 0 0 % 0 0 % 11,846 3.79 % 8,646 6.15 % 61,413 19.63 %
3 1398/02/28 290,601 93.6 % 0 0 % 0 0 % 11,228 3.62 % 8,644 6.2 % 61,806 19.91 %
4 1398/02/27 286,598 93.48 % 0 0 % 0 0 % 11,359 3.71 % 8,642 6.27 % 61,288 19.99 %
5 1398/02/26 286,598 93.48 % 0 0 % 0 0 % 11,359 3.71 % 8,637 6.27 % 61,288 19.99 %
6 1398/02/25 286,598 93.48 % 0 0 % 0 0 % 11,359 3.71 % 8,632 6.27 % 61,288 19.99 %
7 1398/02/24 284,872 93.26 % 0 0 % 0 0 % 12,095 3.96 % 8,501 6.25 % 59,265 19.4 %
8 1398/02/23 277,406 93.22 % 0 0 % 0 0 % 11,681 3.93 % 8,497 6.42 % 59,046 19.84 %
9 1398/02/22 273,104 93.59 % 0 0 % 0 0 % 11,683 4 % 7,005 5.44 % 59,722 20.47 %
10 1398/02/21 278,485 93.71 % 0 0 % 0 0 % 11,685 3.93 % 7,002 5.34 % 60,670 20.42 %