ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 217,622 91.79 % 716 0.3 % 0 0 % 4,447 1.88 % 14,295 12.35 % 0 0 %
2 1397/06/25 213,854 91.54 % 721 0.31 % 0 0 % 4,765 2.04 % 14,290 12.53 % 0 0 %
3 1397/06/24 216,339 91.86 % 722 0.31 % 0 0 % 4,175 1.77 % 14,284 12.43 % 0 0 %
4 1397/06/23 213,906 91.71 % 736 0.32 % 0 0 % 4,321 1.85 % 14,279 12.55 % 0 0 %
5 1397/06/22 213,906 91.71 % 736 0.32 % 0 0 % 4,321 1.85 % 14,274 12.55 % 0 0 %
6 1397/06/21 213,906 91.71 % 736 0.32 % 0 0 % 4,321 1.85 % 14,268 12.54 % 0 0 %
7 1397/06/20 205,319 91.5 % 734 0.33 % 0 0 % 4,391 1.96 % 13,945 12.73 % 0 0 %
8 1397/06/19 204,162 91.88 % 739 0.33 % 0 0 % 3,371 1.52 % 13,940 12.85 % 0 0 %
9 1397/06/18 194,934 91.53 % 743 0.35 % 0 0 % 3,371 1.58 % 13,935 13.41 % 0 0 %
10 1397/06/17 190,472 91.35 % 740 0.35 % 0 0 % 3,371 1.62 % 13,930 13.69 % 0 0 %