صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۴۳۵,۲۴۲ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۵۱۷ ۱۳.۹۳ % ۱۹,۳۸۹ ۱.۱۵ % ۳۳۸,۵۲۷ ۲۰.۰۳ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۴۳۵,۲۴۲ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۵۱۷ ۱۳.۹۳ % ۱۹,۳۹۰ ۱.۱۵ % ۳۳۸,۵۲۷ ۲۰.۰۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۴۳۵,۲۴۲ ۸۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۶۹۶ ۱۳.۴۸ % ۱۹,۳۹۰ ۱.۱۵ % ۳۳۸,۵۲۷ ۲۰.۱۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۴۰۴,۶۵۵ ۸۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۶۳۱ ۱۱.۹۶ % ۲۰,۴۰۰ ۱.۲۶ % ۳۲۷,۷۴۵ ۲۰.۲۵ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۴۲۶,۹۳۶ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۷۲ ۱۰.۶۴ % ۲۰,۴۰۰ ۱.۲۶ % ۳۳۶,۲۰۲ ۲۰.۷۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۴۱۲,۷۰۳ ۸۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۷۴ ۹.۵۱ % ۳۵,۵۴۹ ۲.۲۲ % ۳۳۹,۴۶۲ ۲۱.۲۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۳۳۹,۹۱۲ ۸۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۴,۷۶۰ ۱۴.۸ % ۱۱,۸۵۸ ۰.۷۵ % ۳۲۸,۰۲۲ ۲۰.۶۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۳۱۸,۹۲۹ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۱۵۳ ۱۲.۶۷ % ۱۱,۸۵۹ ۰.۷۸ % ۳۱۳,۹۷۴ ۲۰.۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۳۱۸,۹۲۹ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۱۵۳ ۱۲.۶۷ % ۱۱,۸۵۹ ۰.۷۸ % ۳۱۳,۹۷۴ ۲۰.۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۳۱۸,۹۲۸ ۸۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۶۵ ۱۲.۶۳ % ۱۱,۸۶۰ ۰.۷۸ % ۳۱۳,۹۷۴ ۲۰.۶۱ %