صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۴۱)% (۱.۹۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۳.۸۹)% (۰.۳۲۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۴.۵۸۲ %۵.۰۶۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۴۲.۰۰۴ %۲۹.۸۸۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۸۴.۱۱ %۶۰.۰۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۳۶.۳۹ %۸۲.۹۶۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۵۵۶.۴۸۴ %۲۰۷۳.۲۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۰۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۳)% (۹۷.۴۶)%