صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۳.۵۷۹ %۳.۶۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۶.۸۴۵ %۶.۵۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۶.۲۲۴ %۲.۲۲۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۶۴.۹۶۹ %۵۵.۱۴۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۸۷.۲۲۲ %۷۶.۸۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۳۰۶.۴۵۵ %۲۰۶.۳۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۳۱۲۶.۸۴۹ %۳۷۵۵.۸۲۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۱۰۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹۳)% (۹۸.۶۲)%