صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/29 1398/02/29 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1398 دانلود
1398/02/29 1398/02/29 صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 31 فروردين ماه 1398 دانلود
1398/02/03 1398/02/03 گزارش پرتفوی منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/20 1397/12/20 گزارش عملکرد براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 دي ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/12/20 1397/12/20 صورتهاي مالي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 دي ماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/12/19 1397/12/19 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به1397/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به1397/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/02 1397/11/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/05 1397/09/05 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/29 1397/08/29 گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 30 مهرماه 1397 دانلود
1397/08/29 1397/08/29 صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري گنجينه رفاه براي دوره مالي سه ماهه منتهي به 30 مهرماه 1397 دانلود
1397/08/02 1397/08/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/17 1397/06/17 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 31 تیرماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/06/17 1397/06/17 صورت های مالی سالیانه منتهی به 31 تیرماه 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/06/04 1397/06/04 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/24 1397/05/24 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 31 تیرماه 1397 دانلود
1397/05/24 1397/05/24 صورتهای مالی سالیانه(حسابرسی نشده) منتهی به 31 تیرماه 1397 دانلود
1397/05/09 1397/05/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/09 1397/04/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/12 1397/03/12 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/03/01 1397/03/01 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 96/10/30 (حسابرسی شده) دانلود
1397/03/01 1397/03/01 صورت مالی شش ماهه منتهی به 96/10/30 (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/30 1397/02/30 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 31 فروردین 97 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورت مالی نه ماهه منتهی به 31 فروردین 1397 دانلود
1397/02/08 1397/02/08 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/15 1397/01/15 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/12/30 دانلود
1396/12/27 1396/12/27 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30(اصلاحی) دانلود
1396/12/27 1396/12/27 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30(اصلاحی) دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/30 1396/11/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/11/30 1396/11/30 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/17 1396/10/17 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30مهرماه1396 دانلود
1396/10/17 1396/10/17 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30مهرماه1396 دانلود
1396/09/21 1396/09/21 صورت مالی اصلاحی سالانه(حسابرسی شده) منتهی 31تیر ماه 1396 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 گزارش عملکرد سالانه(حسابرسی شده) منتهی 31تیر ماه 1396 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 صورت مالی سالانه(حسابرسی شده) منتهی 31تیر ماه 1396 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به31تیرماه1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/28 1396/05/28 صورتهای مالی سالیانه منتهی به31تیرماه1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/02 1396/05/02 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/02 1396/05/02 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 فروردین ماه1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/20 1396/03/20 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30دی ماه1395(حسابرسی شده) دانلود
1396/03/20 1396/03/20 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30دی ماه1395(حسابرسی شده) دانلود
1396/02/19 1396/02/19 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 30دی ماه1395(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/19 1396/02/19 گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 30دی ماه1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/05 1395/10/05 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30مهرماه1395 دانلود
1395/10/05 1395/10/05 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30مهرماه1395 دانلود
1395/06/17 1395/06/17 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31تیرماه 1395(حسابسی شده) دانلود
1395/05/30 1395/05/30 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به31تیرماه1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/02/21 1395/02/21 صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به31فروردین ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1394/12/18 1394/12/18 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 دیماه1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/11/28 1394/11/28 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به30دیماه1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/08/26 1394/08/26 صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30مهرماه1394 دانلود
1394/06/22 1394/06/22 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31تیرماه1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/06/02 1394/06/02 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31تیرماه1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/02/23 1394/02/23 صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به31-01-1394 دانلود
1393/12/20 1393/12/20 صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30دیماه1393(حسابرسی شده) دانلود
1393/11/29 1393/11/29 صوتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به30-10-1393(حسابرسی نشده) دانلود
1393/08/28 1393/08/28 صورتهای مالی وگزارش عملکرد سه ماهه منتهی به30مهر1393 دانلود
1393/07/02 1393/07/02 صورتهای مالی وگزارش عملکرد سالانه منتهی به 1393/04/31(حسابرسی شده) دانلود
1393/06/05 1393/06/05 صورتهای مالی وگزارش عملکرددوره میانی 15روزه منتهی به31تیرماه1392(حسابرسی نشده) دانلود
1393/05/28 1393/05/28 صورتهای مالی وگزارش عملکردسالانه منتهی به31تیرماه1393(حسابرسی نشده) دانلود
1393/02/10 1393/02/10 صورتهای مالی وگزارش عملکردنه ماهه منتهی به1393/01/15 دانلود
1392/12/12 1392/12/12 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به1392/10/15(حسابرسی شده) دانلود
1392/11/13 1392/11/13 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به1392/10/15 دانلود
1392/11/13 1392/11/13 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به1392/10/15(حسابرسی نشده) دانلود
1392/08/14 1392/08/14 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1392/07/15 دانلود
1392/08/14 1392/08/14 صورت مالی سه ماهه منتهی به15مهر92(حسابرسی نشده) دانلود
1392/06/06 1392/06/06 گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به 1392/4/15 دانلود
1392/05/12 1392/05/12 گزارش سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1392/4/15 دانلود
1392/05/12 1392/05/12 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1392/04/15 دانلود
1392/02/15 1392/02/15 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1392/01/15 دانلود
1392/02/10 1392/02/10 گزارش شش ماهه منتهی به 15 دی ماه 1391 (حسابرسی شده) دانلود
1392/02/10 1392/02/10 گزارش نه ماهه منتهی به15/01/1392(حسابرسی نشده) دانلود
1391/11/30 1391/11/30 گزارش شش ماهه منتهی به1391/10/15(حسابرسی نشده) دانلود
1391/11/15 1391/11/15 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1391/10/15 دانلود
1391/09/01 1391/09/01 گزارش سالانه حسابرسی شده منتهی به15تیر1391 دانلود
1391/08/15 1391/08/15 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1391/07/15 دانلود
1391/05/15 1391/05/15 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1391/04/15 دانلود
1391/05/04 1391/05/04 گزارش سالانه حسابرسی نشده سال 91 دانلود
1391/03/07 1391/03/07 گزارش نه ماهه حسابرسی نشده دانلود
1391/02/31 1391/02/31 گزارش شش ماهه منتهی به 15/10/90 حسابرسی شده دانلود
1391/02/15 1391/02/15 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1391/01/15 دانلود
1390/11/08 1390/11/08 گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
1390/08/04 1390/08/04 گزارش سه ماهه منتهی به 14 مهر1390 دانلود
1390/06/05 1390/06/05 گزارش سالانه حسابرسی شده دانلود
1390/05/09 1390/05/09 گزارش سالانه حسابرسی نشده دانلود
1390/02/27 1390/02/27 گزارش نه ماهه تکمیلی دانلود
1390/02/06 1390/02/06 گزارش نه ماهه دانلود
1390/01/24 1390/01/24 گزارش شش ماهه حسابرسی شده دانلود
1389/12/14 1389/12/14 گزارش شش ماهه تکمیلی حسابرسی نشده دانلود
1389/11/26 1389/11/26 گزارش شش ماهه حسابرسی نشده دانلود
1389/08/22 1389/08/22 گزارش سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک رفاه دانلود