صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۳ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۴ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۵ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۸ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۹ مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱۱ کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۲ مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۳ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۴ نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۵ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۱۶ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۱۷ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۱۸ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۹ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۲۰ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۲۱ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۲ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۳ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۲۴ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۲۵ صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵تیر۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۲۶ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۷ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۸ صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۲۹ نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۱ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۳۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
۳۳ برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۳۴ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
۳۵ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۴/۰۶