مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر 1397/04/16
2 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/01/20
3 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1397/01/20
4 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 1396/04/31 دریافت خبر 1396/11/17
5 مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ 30/08/1396 دریافت خبر 1396/08/08
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1396/07/22
7 کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر 1395/09/17
8 مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر 1395/06/29
9 مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر 1395/06/29
10 نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا 1395/10/14 دریافت خبر 1395/05/20
11 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر 1395/01/17
12 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر 1394/11/26
13 صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر 1394/05/17
14 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر 1393/09/26
15 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 31/04/1393 صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر 1393/09/01
16 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر 1393/08/07
17 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر 1393/06/09
18 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1393/06/09
19 صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر 1393/01/05
20 صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از 50.000 واحد به 200.000 واحد دریافت خبر 1392/12/11
21 صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 15تیر1392 دریافت خبر 1392/08/06
22 صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر 1392/07/23
23 صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر 1392/07/23
24 صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر 1392/07/16
25 نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر 1392/06/31
26 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر 1392/06/31
27 صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 1390/04/15 دریافت خبر 1391/04/24
28 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر 1390/07/05
29 برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر 1390/06/05
30 برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر 1390/04/20
31 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر 1389/04/06