صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۲ ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۴ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۵ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۷ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
۸ مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۱۰ کاهش نرخ کارمزد مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۱۱ مجمع تغییر کارمز ارکان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۲ مجمع افزودن گواهی سپرده کالایی به اوراق مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
۱۳ نامه تائید سازمان و صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۴ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضاء صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۱۵ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۱۶ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق و تعیین ارکان صندوق و تعیین نمایندگان ارکان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
۱۷ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی و درج کارمزد ضامن در امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۸ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
۱۹ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۲۰ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر زمان انتشار خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تارنما دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۱ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
۲۲ صورتجلسه تغییر نرخ کارمزد حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۲۳ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۲۰۰.۰۰۰ واحد دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۲۴ صورتجلسه ونامه تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۵تیر۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۲۵ صورتجلسه تعیین نرخ کارمزد صدوروابطال گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۶ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۲۷ صورتجلسه ونامه تعیین نرخ کارمزد حسابرس گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۲۸ نامه امکان سرمایه گذاری صندوق گنجینه رفاه دربازار دوم فرابورس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق گنجینه رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۳۰ صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
۳۱ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
۳۲ برترین صندوق سه ماهه اخیر دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۳۳ برگزاری مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
۳۴ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه دریافت خبر ۱۳۸۹/۰۴/۰۶