دسته بندی -
عنوان خبر تصویب صورت مالی منتهی به 1395/04/31
منبع -
مقدمه مجمع تصوریب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه منتهی به سال مالی 1395/04/31 در تاریخ 1395/11/06 در محل صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه، با حضور نماینده سازمان بورس و ارکان صندوق برگزار گردید. در پایان جلسه صورت های مالی صندوق به تصویب حاضرین رسید.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi