دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع سالیانه صندوق گنجینه رفاه مورخ 30/08/1396
منبع -
مقدمه با سلام مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه در تاریخ 1396/08/30 راس ساعت 14 در محل صندوق برگزار میگردد. با سپاس
متن خبر
پیوست