ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 76,101 60.25 244,343 92.35 275,866 93.96 287,502 93.34
اوراق 5,005 3.96 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,411 1.9 5,466 2.06 10,333 3.51 11,834 3.84
سایر دارایی ها 7,091 5.61 23,416 8.85 16,664 5.67 19,242 6.24
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 33,384 26.43 55,387 20.93 59,892 20.4 60,037 19.49
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد